Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) té la missió d'afavorir la transparència, el retiment de comptes i la generació de coneixement del sector salut a Catalunya, posant a disposició de gestors, professionals, estudiosos, ciutadans i administració, la informació necessària amb imparcialitat, credibilitat i rigor.

Dins de l'OSSC s'emmarquen observatoris de temàtiques específiques com és el cas de l'Observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població, constituït el novembre de 2013. El seu objectiu és fer un seguiment estret dels principals indicadors de salut de la població (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l'evolució.

Un altre és l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, que té com a missió ser un espai per promoure la participació dels professionals i dels centres sanitaris en la identificació, valorització i visibilitat de les experiències innovadores en l'àmbit de la gestió sanitària que s'estan desenvolupant en el sistema sanitari català.

Els tres àmbits de treball de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya són:

Promoure la transparència, retiment de comptes i les dades obertes (open-data), el benchmarking entre entitats mitjançant la Central de Resultats i el treball col·laboratiu amb l’àrea d’avaluació de l’AQuAS, projectes d’anàlisi de la informació i l’accés de tots els agents del sistema i de la ciutadania a la informació sobre els resultats del sistema sanitari a través de portals web (Canal Observatori) i eines interactives. Ser l’interlocutor tècnic entre el Departament de Salut i l’Idescat.

Identificar, avaluar, difondre i promocionar l’extensió a través del CatSalut de millors pràctiques d’innovació organitzatives i de gestió que els professionals i gestors realitzen en el sistema de Salut de Catalunya. Treballar estretament amb responsables del Pla de Salut, professionals i gestors del sector i la Fundació TicSalut en totes les fases del procés. Col·laborar amb el CatSalut per a la identificació d’incentius a l’extensió de les millors practiques amb potencial sistèmic. Difondre les millors practiques a través d’una plataforma de comunicació que permeti la participació del sector i dels ciutadans.

Dotar al sistema de salut de Catalunya d’informació integrada sobre els professionals que desenvolupen la seva tasca a Catalunya i anàlisi de les tendències en les professions sanitàries. Aportar elements tècnics i de context per a la presa de decisions en matèria de desenvolupament de les professions sanitàries, d’acord amb el Pla de Salut.

  1. Els informes de la Central de Resultats.
  2. Indicadors de salut procedents dels principals sistemes d'informació del Departament de Salut.
  3. Informes estadístics sobre la salut i l'ús dels serveis sanitaris i enllaços als principals llocs web d'altres institucions nacionals i internacionals.
  4. Dades obertes en salut per fomentar el seu ús i la reutilització de la informació generada per l'administració sanitària.


L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya disposa de web propi on es pot trobar tota aquesta informació.

 

Data d'actualització:  09.10.2014