Les noves estratègies dels serveis sanitaris plantegen l’atenció centrada en les persones com a eix vertebrador de les seves polítiques sanitàries. En aquest model, el rol de les persones (pacients i sans) en la cura de la seva salut, en el seguiment de mesures preventives i evitació d’hàbits tòxics, en l’adherència als tractaments prescrits és clau, però per això cal un grau de comprensió més gran del que suposa la salut/malaltia, dels beneficis i riscos de les intervencions sanitàries i del sistema sanitari que ofereix l’atenció. D’altra banda, vivim en una societat extremadament medicalitzada i en què, pel que fa a la salut, s’interpreta que quan més, millor, oblidant que qualsevol intervenció mèdica, suposa un risc i sempre s’han de sospesar les dues balances per tal que els beneficis superin en escreix els riscos.