• Imprimeix

Estat de situació de les eines d'ajut a la presa de decisions clíniques a Catalunya

La majoria dels països del nostre entorn cultural i científic aborden la millora de la qualitat en la pràctica clínica posant a disposició dels professionals eines adequades que facilitin la presa de decisions clíniques. La necessitat d'aquestes eines procedeix d'un entorn assistencial complex, en què l'increment exponencial de la informació científica és un dels seus elements més notables.

Dia a dia els professionals de l'àmbit sanitari es troben amb una pressió assistencial creixent, uns temps de visita més reduïts, una gran sobrecàrrega informativa, aspectes que solen comportar incertesa, i que requereixen de l'ajut per a la presa de decisions, de manera que s'aconsegueixi una millora de resultats, una major informació cap als pacients per tal d'afavorir la seva pròpia capacitat d'elecció, i una major eficiència global en el sistema sanitari.

Calen eines que facilitin la translació del nou coneixement que es va generant en la recerca clínica, cap a la presa de decisions en salut (translació tipus T2, research into decision-making), de manera que es garanteixi que les diferents intervencions preventives, diagnòstiques o de tractament arribin realment als pacients o grups poblacionals a qui van adreçades i siguin aplicades correctament, de manera que s'aconsegueixi la millora de la salut de la població, entesa en el seu sentit ampli.

Per tal de conèixer quin és l'estat de situació d'aquestes eines en els centres proveïdors d'atenció primària, especialitzada, sociosanitària i salut mental, tant del sector públic com privat, de Catalunya s'ha fet un estudi per detectar-ne l'ús, acceptació i necessitats.

Objectius

L'objectiu general d'aquest projecte és descriure l'estat de situació dels instruments per a la presa de decisions clíniques disponibles a Catalunya, i els objectius secundaris són:

  • Conèixer els mecanismes que empren els diferents centres proveïdors d'atenció primària, especialitzada, sociosanitària i de salut mental de Catalunya, davant la detecció de la necessitat d'emprar eines noves per a la presa de decisions clíniques.
  • Conèixer quins són els criteris que se segueixen per tal d'elaborar, aprovar o actualitzar una eina d'ajut a la presa de decisions clíniques.
  • Conèixer quins són els organismes que s'encarreguen d'aprovar les eines per a la presa de decisions clíniques dins de les organitzacions.
  • Conèixer el lloc d'ubicació i la disponibilitat de les eines per a la presa de decisions dins de cada organització.
  • Descriure els diferents instruments i processos d'implementació de les eines per a la presa de decisions clíniques que s'empren en el marc de les diferents organitzacions.
  • Identificar les guies de pràctica clínica vigents en els centres sanitaris catalans en relació amb les patologies cròniques prioritzades pel Pla de salut de Catalunya en curs. En concret: la insuficiència cardíaca, la diabetis mellitus tipus 2, la depressió, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l'asma, les demències de qualsevol tipus i els trastorns mentals greus i molt greus.

Metodologia

Per tal d'assolir els objectius plantejats s'està duent a terme un estudi descriptiu, transversal, realitzat mitjançant enquesta electrònica a tot el sector públic de Catalunya en els diferents nivells assistencials, mitjançant l'ús d'una enquesta electrònica especialment dissenyada per a aquest projecte. Aquesta enquesta va ser validada inicialment mitjançant una primera prova pilot.

Es demanen aspectes referents a les característiques descriptives dels centres, com estan organitzades les eines d'ajut a la presa de decisions clíniques tant pel que fa al seu desenvolupament, ús, implementació o avaluació, i finalment s'analitzen quines són les eines concretes que s'estan emprant a dia d'avui, per al maneig d'algunes malalties cròniques descrites com a prioritàries pel Pla de salut 2011-2015.

Equip d'investigació

 

Data d'actualització:  10.02.2014