• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre l'encefalopatia hipoxicoisquèmica perinatal en el nounat

L'elaboració de la Guia de pràctica clínica sobre l'encefalopatia hipoxicoisquèmica  perinatal en el nounat s'està realitzant a l'empara del conveni de col·laboració subscrit per l'Institut de Salut Carles III (organisme autònom del Ministeri d'Economia i Competitivitat ) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut, finançades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

La incorporació de la hipotèrmia terapèutica al tractament de l'encefalopatia hipoxicoisquèmica ha donat lloc a noves preguntes i s'ha generat concomitantment una gran quantitat de literatura en els últims anys que fa difícil assimilar de manera crítica el volum d'informació disponible a la literatura científica pel que fa al diagnòstic, tractament i pronòstic de l'encefalopatia hipoxicoisquèmica. Tota aquesta informació és crítica per a la millora integral de l'atenció sanitària a aquests nadons. La no disponibilitat de guies de pràctica clínica o altres documents actuals en la literatura basats en l'evidència que abordin d'una forma global aquesta entitat fa que sigui necessari un esforç de síntesi i avaluació crítica dirigit a establir recomanacions basades en l'evidència que permetin optimitzar el tractament i fer més homogeni el maneig del nadó amb encefalopatia hipoxicoisquèmica perinatal.

Novetats

Ja es pot consultar la versió completa de la Guia en anglès (PDF)

Per tal de promoure la difusió, disseminació i implementació d'aquesta guia es demana la seva inclusió en el National Guideline Clearinghouse (NGC), base de dades internacional de GPC i altres documents relacionats, elaborada per l'Agency for Healtcare and Quality (AHQR) dels EUA.
El procés d'inclusió comença amb la traducció a l'anglès de la versió completa de la guia. Després, cal superar el procés d’avaluació de la qualitat de la guia que realitza el NGC i, per últim, revisar el resum estructurat.

National Guideline Clearinghouse (NGC) Accediu a la versió completa de la Guia (PDF)

Edició en castellà.

Objectiu general

 • Elaborar una guia de pràctica clínica que proporcioni als professionals sanitaris i a les famílies d'aquests nens una eina, basada en l'evidència científica, que els ajudi en la presa de decisions terapèutiques, diagnòstiques, pronòstiques i de seguiment que s'aborden en l'atenció dels nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica.


Objectius específics

 • Establir recomanacions per tal d'homogeneïtzar en tot el Sistema Nacional de Salut les decisions dels professionals sanitaris implicats en l'atenció als nounats amb encefalopatia hipoxicoisquèmica. Aquestes afectaran elements de la reanimació, condicions comòrbides en les primeres hores, diagnòstic, tractament, pronòstic i seguiment.
 • Avaluar aspectes de cost-efectivitat, ètics, culturals i organitzatius que s'han de tenir en compte en les recomanacions.
 • Examinar l'impacte sobre les famílies i proporcionar informació útil als pares (o familiars/cuidadors ) els fills dels quals presenten encefalopatia hipoxicoisquèmica per tal d'oferir-los el suport que necessiten, així com establir accions que facilitin el seu rol parental en aquesta difícil situació.

La metodologia emprada per desenvolupar aquesta guia de pràctica clínica ha seguit directrius estandarditzades i rigoroses, prenent com a referència el Manual metodològic per a l'elaboració de guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut (manual 2007). De forma general, els passos a seguir són:

 1. Definició de l'abast i objectius.
 2. Constitució del grup de treball.
 3. Formulació de les preguntes clíniques.
 4. Cerques bibliogràfiques.
 5. Avaluació de la qualitat dels estudis i resum de l'evidència.
 6. Formulació de recomanacions.
 7. Revisió externa. 
 8. Edició de la guia.


L'avaluació de la qualitat de l'evidència i la gradació de la força de les recomanacions es realitza seguint les directrius del grup internacional de treball GRADE.

Informació relacionada

L'equip de treball està integrat per professionals especialistes en pediatria (neonatòlegs), psicologia clínica, infermeria i especialistes en metodologia (medicina basada en l'evidència, elaboració de guies de pràctica clínica, recerca qualitativa i avaluació econòmica), entre els quals hi ha l'AQuAS. El projecte està coordinat per pediatres (neonatòlegs) de l'Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb:

Maria-Dolors Estrada (coordinadora): destrada@gencat.cat

 

El 21 d'octubre de 2014 es va presentar la "Guia per a mares i pares de nadons amb encefalopatia hipoxicoisquèmica i hipotèrmia terapèutica" en forma de comunicació oral en el V Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS) per Nuria Herranz. Aquesta comunicació va rebre el premi a la millor comunicació oral en el context de Cures Intensives Neonatals. L'equip elaborador de la Guia de pràctica clínica sobre encefalopatia hipoxicoisquèmica perinatal en el nounat, se sent molt honrat amb aquest premi que reflecteix la bona feina de tots aquells que han participat d'alguna manera en la seva elaboració.

Nuria Herranz durant la presentació de la Guia

 

Data d'actualització:  11.05.2016