• Imprimeix

Guia d'atenció als pacients amb dolor crònic no oncològic utilitzant analgèsics opioides

Encara que no existeix uniformitat pel que fa a la seva definició, en general s'entén per dolor crònic el que persisteix més enllà de tres o sis mesos des de la seva aparició, o més enllà del període de curació esperat per a una determinada lesió. El dolor crònic no oncològic (DCNO) pot ser causat per nombroses entitats patològiques i de forma general es classifica segons el seu mecanisme de producció en: nociceptiu, neuropàtic o mixt.

El DCNO és un problema multidimensional que requereix un abordatge multifactorial i les seves repercussions van més enllà del mateix dolor. Suposa un problema de salut pública important que interfereix en les responsabilitats laborals i familiars de les persones afectades.

Malgrat que l'ús dels opioides està ben definit en el maneig del dolor oncològic, el dolor agut intens i el dolor postquirúrgic, el seu paper en el tractament del DCNO no ha estat establert. Les dades sobre l'eficàcia dels opioides en el DCNO són ​​limitades i el seu paper en aquesta indicació és controvertit. No obstant això, els analgèsics opioides s'han convertit en un dels pilars del tractament del DCNO en els últims anys.

 

Objectius

 • Proporcionar una eina basada en l'evidència que permeti als metges d'atenció primària encarregats de l'assistència a pacients adults amb dolor crònic no oncològic prendre les millors decisions sobre l'ús dels analgèsics opioides, així com a altres professionals de la salut implicats en l'atenció d'aquests pacients. 
  Dins el DCNO, la guia d'atenció se centra en el dolor nociceptiu d'origen artròtic i el causat per lumbàlgia crònica. A més, en un capítol a part, s'aborda l'ús dels opioides en el DCNO de tipus neuropàtic.

Metodologia

La metodologia utilitzada per elaborar la guia d'atenció és l'habitual per portar a terme guies de pràctica clínica (GPC) basades en l'evidència(1). De forma general, els passos a seguir són:

 1. Definició de l'abast i objectius.
 2. Constitució del grup de treball.
 3. Formulació de les preguntes clíniques.
 4. Cerques bibliogràfiques (fins al febrer de 2015).
 5. Avaluació de la qualitat dels estudis i resum de l'evidència.
 6. Formulació de recomanacions.
 7. Revisió externa. 
 8. Edició de la guia.


L'avaluació de la qualitat de l'evidència i la gradació de la força de les recomanacions es realitza seguint les directrius de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2). Davant l'absència d'evidència científica, la guia d'atenció presenta "pràctiques recomanades", basades en l'experiència clínica i el consens de l'equipo redactor. 


(1) Grupo de trabajo sobre GPC. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. Manual Metodológico. Madrid: Plan Nacional para el SNS del MSC. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud-I+CS;2006. Guías de Práctica Clínica en el SNS: I+CS Nº2006/0I. 2015. Actualitzat a 2016: 

(2) Scottish Intercollegiate Guidelines Network. SIGN 50: a guideline developers' handbook. Edinburgh: SIGN; 2004.

Equip de recerca

El grup de treball està constituït per professionals d'atenció primària, atenció especialitzada i especialistes en metodologia. El grup redactor compta amb un grup de col·laboradors i revisors externs a títol individual o en representació de societats científiques. L'AQuAS assumeix les funcions de lideratge del projecte.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb Maria-Dolors Estrada (coordinadora): destrada@gencat.cat

 

Dates clau

Versió revisada: juny 2016.

Actualment, en procés de traducció al català i edició.

Data d'actualització:  23.11.2018