• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre osteoporosi i prevenció de fractures per fragilitat. Actualització

L'elaboració de la guia de pràctica clínica sobre osteoporosi i prevenció de fractures per fragilitat s'està realitzant a l'empara del conveni de col·laboració subscrit per l'Institut de Salut Carles III (organisme autònom del Ministeri d'Economia i Competitivitat) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marc del desenvolupament d'activitats de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies i Prestacions del Sistema Nacional de Salut, finançades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquesta guia de pràctica clínica sobre osteoporosi i prevenció de fractures per fragilitat del Sistema Nacional de Sañit pretén ser una eina que permeti dur a terme actuacions basades en l'evidència científica i en el major consens possible.

Objectius

 • Actualitzar criteris comuns de:
  • Valoració del risc de fractura per fragilitat.
  • Intervenció preventiva de les fractures per fragilitat.
   • Mesures generals
   • Tractament preventiu farmacològic
    basats en la millor evidència científica disponible, per reduir la variabilitat i promoure l'homogeneïtat de la pràctica clínica dels professionals d'atenció primària del Sistema Nacional de Salut espanyol, tenint en compte criteris de cost-efectivitat i sostenibilitat, que permeten millorar l'atenció preventiva global. 
 • Proporcionar informació útil per als pacients, familiars i cuidadors així com població general que els permeti conèixer les intervencions avalades científicament i implicar de manera activa en el procés de prevenció de les fractures per fragilitat.

Metodologia

La metodologia emprada per desenvolupar aquesta guia de pràctica clínica ha seguit directrius estandarditzades i rigoroses, prenent com a referència el Manual metodològic per a l'elaboració de guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut (manual 2007). De forma general, els passos a seguir són:

 1. Definició de l'abast i objectius.
 2. Constitució del grup de treball.
 3. Formulació de les preguntes clíniques.
 4. Cerques bibliogràfiques.
 5. Avaluació de la qualitat dels estudis i resum de l'evidència.
 6. Formulació de recomanacions.
 7. Revisió externa. 
 8. Edició de la guia.

Equip de recerca

El grup de treball està constituït per professionals d'atenció primària, atenció especialitzada i especialistes en metodologia. L'AQuAS assumeix les funcions de lideratge del projecte.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb:

Josep M Guiu: jmguiu@gencat.cat 
Carme Carrión: ccarrion@gencat.cat 
Maria-Dolors Estrada (coordinadora): destrada@gencat.cat

 

Data d'actualització:  04.03.2014