• Imprimeix

Avaluació de la qualitat de l'atenció hospitalària en pacients crònics

L'augment de l'esperança de vida, així com la millora en la tecnologia i prestacions sanitàries, han comportat un increment del nombre de persones que pateixen malalties cròniques. Això ha implicat que durant els darrers anys el sistema sanitari s'hagi vist obligat a reorientar-se per adaptar-se a la nova demanda assistencial, passant d'una atenció puntual a processos aguts a l'atenció repetida d'episodis de descompensacions de patologies cròniques, sobretot en persones d'edat avançada.

En aquest marc, l'atenció integrada del pacient, en què les diferents línies i àmbits assistencials juguen un paper clau en el maneig i gestió d'aquests pacients, ha adquirit gran rellevància amb l'atenció primària com a peça clau així i com promocionant l'ús dels recursos sociosanitaris i socials, i intentant reduir l'ingrés dels pacients en centres hospitalaris. Actualment, però, tenim poca informació sobre com aquesta nova conjuntura ha impactat en el procés assistencial dels pacients crònics ingressats en els hospitals d'aguts i la seva qualitat que ajudi a avaluar les pràctiques assistencials sobre aquesta població.

De forma que l'objectiu principal d'aquest projecte és, utilitzant un abordatge innovador, conèixer l'impacte i la qualitat de l'atenció dels hospitals d'aguts en relació amb els malalts crònics a Catalunya. El projecte es va iniciar el gener de 2016, està finançat per l'Instituto de Salud Carlos III (PI15/01773), essent liderat per l'AQuAS i comptant amb la participació de cinc hospitals d'aguts de Catalunya (Hospital Clínic, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital del Mar, Consorci Hospitalari de Vic i Hospital General de Vic), així com de la Fundació Avedis Donabedian, dins del marc col·laboratiu de la xarxa REDISSEC.

Objectius

Objectiu principal

  • Conèixer l'impacte i el grau d'orientació dels hospitals d'aguts en relació amb l'atenció a la cronicitat, i identificar pràctiques i característiques dels centres que puguin explicar uns millors processos/resultats assistencials.


Objectius secundaris

  • Definir grups de pacients crònics amb necessitats assistencials similars i descriure les seves trajectòries als hospitals d'aguts.
  • Conèixer l'impacte de la cronicitat en els hospitals d'aguts d'acord amb els grups anteriors així com les seves característiques.
  • Avaluar la qualitat de l'atenció a la cronicitat als hospitals d'aguts.
  • Comparar la qualitat de les cures i identificar aquelles pràctiques/característiques dels centres que puguin explicar uns millors processos/resultats.

Metodologia

El projecte s'articula en dues fases consecutives. En la primera es procedirà al consens de la definició de pacient crònic, així com dels indicadors que es considerin adequats per a l'avaluació. Durant la segona es procedirà a la implementació dels indicadors per tal d'avaluar la qualitat de l'atenció hospitalària envers els pacients crònics.

Fase 1. Consens de la definició de pacient crònic i els indicadors vàlids per a l'avaluació

Definició de pacient crònic
A través del consens, l'equip clínic investigador definirà grups de pacients crònics amb necessitats assistencials similars.

Consens d'indicadors per a l'avaluació
Partint de la revisió de la literatura s'identificaran els indicadors que siguin vàlids per a l'avaluació de la qualitat de l'atenció als pacients crònics des del punt de vista hospitalari. Els indicadors identificats seran validats primer per l'equip clínic investigador i, posteriorment, per un grup extens de professionals mitjançant la metodologia Delphi adaptada (Monguet JM, Trejo A, Martí T, Espallargues M, Serra-Sutton V, Escarrabill J. Assessment of chronic health care through and Internet consensus tool. 2015, IGI Global).

En paral·lel, inclourà la visió dels usuaris dels hospitals (pacients i cuidadors) mitjançant la realització de grups focals en els hospitals que participen en el projecte.

Del resultats del consens extens amb professionals i dels grups focals amb pacients i cuidadors s'obtindrà la llista definitiva d'indicadors vàlids per a l'avaluació.

Fase 2. Implementació dels indicadors per a l'avaluació de la qualitat de l'atenció hospitalària cap a la cronicitat
Partint dels indicadors consensuats a l'etapa anterior es revisaran les fonts d'informació disponibles per comprovar la factibilitat del càlcul dels indicadors en funció de la població d'estudi acordada.

Es planteja l'avaluació com un estudi descriptiu transversal de base hospitalària, utilitzant com a unitat d’anàlisi els hospitals d'aguts de la xarxa pública de Catalunya, i les mesures observades (indicadors) com a variable(s) dependent(s).

Es calcularà la càrrega de malaltia que representa la cronicitat per a cada centre hospitalari i es realitzarà una anàlisi de l'acompliment de cada hospital. Posteriorment, es durà a terme una anàlisi de benchmarking per tal de comparar la qualitat de les cures i identificar les pràctiques/característiques dels centres que puguin explicar uns millors processos/resultats.

Data prevista d'acabament

Desembre de 2018.

Equip d'investigació

Equip AQuAS
Noemí Robles (nrobles@gencat.cat)
Laura Muñoz (lmunyoz@gencat.cat)
Mireia Espallargues (mespallargues@gencat.cat)

Equip extern a AQuAS
Sergio Ariño – Hospital General de Granollers
Joan Escarrabill – Hospital Clínic de Barcelona
Joan Espaulella – Hospital de la Santa Creu de Vic (Consorci Hospitalari de Vic)
Priscila Giraldo – Hospital del Mar–Parc de Salut Mar
Enric Prats – Hospital Universitari de Bellvitge
Pere Roura – Consorci Hospitalari de Vic
Rosa Maria Saura – Fundación Avedis Donabedian

Altres – Publicacions

Projecte presentat a:

  • XXXIII Reunión científica de la SEE (2015)
  • V Jornada del Pla de Salut de Catalunya (2015)
  • VIII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico (2016)
  • XXXIV Reunión científica de la SEE (2016)


Tesina
de Màster de Salut Pública UPF-UAB:

  • Atención al paciente con enfermedad crónica en los hospitales de agudos de Cataluña (junio 2016)
Data d'actualització:  14.10.2016