• Imprimeix

Avaluació d'estratègies d'atenció a la cronicitat

L'avaluació dels programes de prevenció i atenció a la cronicitat planteja un repte per identificar els que presenten millors resultats assolits tenint en compte la perspectiva de professionals, pacients i cuidadors.

En el marc del Pla de salut de Catalunya (2011-2015), l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha rebut l'encàrrec d'avaluar models organitzatius o experiències d'atenció sanitària a la cronicitat més coordinades i integrades a Catalunya mitjançant el desenvolupament d'indicadors així com la seva implementació per avaluar aquests models.

Objectius

Objectiu general

  • Avaluar nous models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat que es desenvolupen a Catalunya mitjançant instruments de comparació de resultats (benchmarking) i l'avaluació de la qualitat assistencial, d'acord amb un marc conceptual prèviament definit.


Objectius específics 

  • Desenvolupar un marc conceptual per a l'avaluació de models organitzatius o experiències d'atenció a la cronicitat a Catalunya.
  • Definir i consensuar indicadors de qualitat assistencial (principalment de resultats a termini mitjà i llarg) per a l'avaluació d'aquestes estratègies a partir del marc conceptual desenvolupat.
  • Avaluar, mitjançant el marc i els indicadors proposats, les estratègies existents i els nous models que es proposin, identificant-ne els elements i les característiques clau d'èxit

Metodologia

El projecte consta de tres fases que se sintetitzen en aquesta figura:

 

Fase 1. Desenvolupament del marc conceptual

En una primera fase, es va desenvolupar el marc conceptual per a l'avaluació a partir de:

  • Una revisió exhaustiva d'estudis i indicadors d'avaluació de programes.
  • Una revisió d'experiències i programes en l'àmbit de Catalunya.
  • Entrevistes a experts clau.


Tot això va donar lloc a una proposta de marc conceptual per a l'avaluació d'aquests programes d'atenció a la cronicitat (esquematitzat a la Figura 1)  i la selecció de 9 experiències que foren considerades com d'alt grau de coordinació i integració entre diferents nivells assistencials (recollides a la Figura 2).   

 

Figura 1. Proposta de marc conceptual per a l'avaluació de programes d'atenció a la cronicitat

 

Figura 2. Experiències d'atenció a la cronicitat seleccionades com a més innovadores

 

Fase 2. Discussió i consens d'indicadors amb experts i usuaris

Seguint la metodologia que s'ha fet servir de forma habitual en el desenvolupament d'indicadors d'avaluació de serveis sanitaris, es va realitzar una discussió del model conceptual proposat amb experts i usuaris així com el consens inicial d'indicadors. Les seves aportacions han fet possible la riquesa del debat entorn de la cronicitat i els resultats obtinguts. Es va obtenir el consens d'indicadors a partir de reunions presencials i la plataforma Health Consensus (Figura 3), demanant a més de 500 professionals en cronicitat que els valoressin amb escala de 0-9 i 3 criteris.

A partir del consens i proposta de l'equip es van seleccionar divuit indicadors (vegeu Taula 1), mantenint els conceptes del marc conceptual proposat.

 

Figura 3. Plataforma Health Consensus per escollir els indicadors assistencials rellevant per a l'avaluació de les experiències innovadores d'atenció a la cronicitat

 

Taula 1. Indicadors valorats com a rellevants i factibles per l'avaluació dels programes d'atenció a la cronicitat

 

Fase 3. Implementació dels indicadors per avaluar l'atenció a la cronicitat

Aquesta fase està en curs. S'ha procedit a definir la fitxa metodològica dels indicadors utilitzats:

  1. Les fórmules de càlcul de cada indicador i els ajustos necessaris basats en treballs de referència en el càlcul d’indicadors de salut.
  2. Definició de les fonts per a l'obtenció de les dades.
  3. Consulta amb experts sobre les limitacions i aspectes a tenir en compte en la interpretació dels resultats.


S'han revisat les fonts d'informació disponible per al càlcul dels indicadors i es planteja l'avaluació com un estudi avaluatiu d'àrees petites, espai-temporal, utilitzant les àrees bàsiques de salut (ABS) de Catalunya com a unitat d'anàlisi i les mesures observades (indicadors) com a variable(s) dependent(s). Per més detalls sobre la metodologia del càlcul, consultar l'Atles de qualitat del SISCAT.

Els resultats es mostren en una plataforma digital interactiva que permet a l'usuari visualitzar les dades de cada unitat d'anàlisi i establir filtres territorials, així com en taules resum anuals.

 

Figura 4

 

Projecte relacionat en el Sistema Nacional de Salut

Des de la Subdirecció General de Qualitat i Cohesió del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, es va encarregar a l'AQuAS, en qualitat de Secretaria Tècnica de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del Sistema Nacional de Salut, la identificació d'aspectes rellevants i proposta d'indicadors per avaluar l'atenció a la cronicitat en el Sistema Nacional de Salutseguint una metodologia similar al projecte portat a terme a Catalunya prèviament descrit. Es volen identificar i consensuar també indicadors per avaluar l'estratègia per al abordatge de la cronicitat en el Sistema Nacional de Salut.

Informació relacionada

Equip de recerca

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
Mireia Espallargues (investigarora principal): mespallargues@gencat.cat 
Marcella Marinell (investigadora): mmarinelli@gencat.cat
Vicky Serra-Sutton (investigadora): vserra@gencat.cat
Cristian Tebé (investigador): ctebe@gencat.cat 
Noemí Robles (investigadora): nrobles@gencat.cat 
Luis Rajmil (investigador): lrajmil@gencat.cat 

Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas 

Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 
Joan Carles Contel

Data d'actualització:  19.05.2016