• Imprimeix

Avaluació de l'hospitalització domiciliària a Catalunya

L'hospitalització domiciliària (HD) és una alternativa assistencial del sector salut que consisteix en un model organitzatiu capaç de dispensar un conjunt d'atencions i cures mèdiques i d'infermeria de rang hospitalari, tant en qualitat com en quantitat, als pacients al seu domicili, quan aquests ja no necessiten tota la infraestructura hospitalària però encara necessiten vigilància activa i assistència complexa.

Cal esmentar, per tant, el caràcter transitori de l’HD. És a dir, que l’HD ha de tenir una durada limitada, en tant que es produeix la circumstància de l'alta, sigui per millora o cura, èxitus, estabilització del procés patològic, reingrés a l'hospital o transferència al servei d'atenció primària.

Quan s'inclouen pacients que han passat uns dies d'estabilització en una sala d'hospitalització convencional, la modalitat d'HD s'anomena d'"alta precoç" (early discharge from hospital schemes). Quan l'ingrés es realitza directament des d’urgències dels hospitals, i fins i tot des de l'àrea de salut (atenció primària), sense existència d'un període previ d'ingrés en hospitalització convencional, la modalitat d'HD és del tipus d'”evitació de l'ingrés” (admission avoidance schemes).

Origen de la petició

La demanda d’avaluació de l’HD a Catalunya sorgeix de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut (CatSalut) que via AQuAs s’emmarca en el conveni de col·laboració entre el Instituto de Salud Carlos III i l’AQuAS(1) pel desenvolupament d’activitats d’avaluació de tecnologies en el marc de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud(2).

Aquest projecte s'està duent a terme amb la col.laboració de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD)


 

(1) Resolución de 29 de julio de 2015, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, para el desarrollo de actividades de evaluación en el marco de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud

(2) Creado el Consejo de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud

Destaquem

Estrada MD, Arias-Torre J, Muñoz L, Estrada O, Mias M, Espallargues M. Hospitalización a domicilio: una evaluación de la situación en España

Pòster amb defensa ACCEPTAT a les Jornadas científico-técnicas abiertas de la RedETS. Tenerife, novembre 2017.

Arias-de la Torre J, Muñoz L, Estrada MD, Mias M, Espallargues M. Diferencias entre modalidades de hospitalización a domicilio en Cataluña

Pòster electrònic amb defensa ACCEPTAT a la XXXV Reunió científica anual de la SEE i XII Congrés de APE que tindrà lloc a Barcelona, del 6 al 8 de setembre de 2017.

Arias J, Muñoz L, Mias M, Estrada MD, Espallargues M. Avaluació de l’hospitalització a domicili: anàlisi de la situació a Catalunya en el període 2010-2014

Annals de Medicina. 2016;99:169-73.

Estrada MD, Muñoz L, Marinelli M, Mias M, Espallargues M. Evaluación de la hospitalización a domicilio: análisis de la situación en Cataluña (2010- 2014)

Comunicació oral al XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD). Las Palmas de Gran Canaria, 21-23 abril 2016.

Estrada MD, Muñoz L, Marinelli M, Espallargues M. Hospital at home in Catalonia: the current situation and future prospects

Pòster presentat a la WHO-FIC Network 2015 (núm C725), Manchester (Regne Unit), octubre 2015.

Espallargues M. Hospitalització a domicili: un dispositiu eficient o un dispositiu redundant?

Ponència sobre l’HD en el marc de la Societat Catalana de Gestió Sanitària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, novembre 2014.

Objectius

Objectiu general

Estimar l'HaD en termes d'eficàcia i seguretat, i analitzar la situació de l'HaD en el nostre context.

Objectius específics

  1. Estudiar l'eficàcia i la seguretat de l'HaD en comparació amb l'ingrés hospitalari en l'hospitalització convencional.
  2. Analitzar la situació de l'HaD a Catalunya (2014).
  3. Analitzar la situació actual de l'HaD a Espanya (2016) segons els experts.
  4. Conèixer la realitat de l'HaD a Espanya (2016) a través de l'enquesta electrònica dirigida a totes les unitats actives HaD (UHaD).

Metodologia

Es van combinar diferents metodologies:

  1. Revisió de la literatura científica sobre revisions sistemàtiques d'assaigs clínics aleatoris publicats entre 2010 i juliol de 2015.
  2. Desenvolupament de dos estudis transversals descriptius a partir de les dades del conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBDHA) de Catalunya (2014).
  3. Anàlisi estratègica a través de la tècnica DAFO (fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces) realitzada per part dels experts del projecte HaD 2020 juntament amb representants de l'AQuAS i la indústria farmacèutica.
  4. Enquesta electrònica a les UHaD espanyoles en actiu (2016). L'enquesta preguntava sobre 13 àrees d'interès i el punt de partida per identificar les UHaD va ser el Directori d'UHaD de la SEHAD (110 UHaD, en data de març de 2016).

Equip de recerca

AQuAS

Maria-Dolors Estrada (persona de contacte): destrada@gencat.cat
Laura Muñoz
Jorge Arias de la Torre
Montse Mias
Mireia Espallargues

Projecte HAD 2020 de SEHAD

Oriol Estrada (coordinador), Laura Alepuz, Francisco Antón, Leticia Hermida, Magdalena Fernández, Beatriz Massa, Manuel Mirón, Abel Muja, Miquel Angel Ponce, Manuel del Rio i Anna Torres.

Data d'actualització:  23.04.2018

Informació relacionada