• Imprimeix

Marca Q de qualitat. Reconeixement a l'excel·lència en qualitat dels hospitals

Entre les iniciatives que està portant a terme el Departament de Salut sobre la millora de la transparència i potenciació de les millors pràctiques (clíniques i de gestió sanitària), la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitàries vol reconèixer amb la marca "Q" de qualitat els proveïdors que hagin mostrat un major assoliment en diferents dimensions de la qualitat assistencial. També es pretén disposar de models de referència que siguin un estímul per millorar el nivell de qualitat i els resultats en salut per afavorir l'excel·lència i fomentar la identificació i la revisió d'àrees de millora prioritàries amb àmplia participació de tots els agents implicats. En aquesta primera ocasió, l'avaluació es dirigeix als centres hospitalaris, pertanyin aquests al SISCAT o no, és a dir, a tots els proveïdors hospitalaris de Catalunya.

Aquesta marca "Q" de qualitat s'obtindrà de les puntuacions obtingudes a partir d'un índex sintètic o de mesura composta per diferents indicadors individuals en aquelles dimensions considerades rellevants per a l'avaluació de la qualitat assistencial hospitalària.

Objectius

  • Construir un índex sintètic (mesura composta) de qualitat hospitalària per tal d'identificar i reconèixer (marca Q de Qualitat) públicament els centres amb millor acompliment assistencial (qualitat de l'atenció sanitària).


Aquesta mesura composta estaria formada per un conjunt d'indicadors de qualitat assistencial de les dimensions que es considerin rellevants i traduiria el nivell de qualitat dels centres hospitalaris.

Metodologia

Per tal de desenvolupar l'índex caldrà definir el propòsit, el marc teòric o conceptual de l'índex sintètic i l'audiència prevista (potencials usuaris) a partir de la revisió de la literatura i experiències nacionals i internacionals. Una vegada fet això, se seleccionaran les mesures individuals que s'hauran de considerar incloure en l'índex sintètic, tenint en compte la revisió anterior i aplicant metodologia qualitativa (grups de discussió i consens). A partir de la informació obtinguda s'establiran les regles per les quals aquestes mesures individuals es combinaran i ponderaran, si escau, i el seu benchmarking, utilitzant mètodes de reescalatge (rescaling) i alternativament un abordatge "clinimètric" per la predicció de trets latents. Finalment, es procedirà a valorar la validesa, fiabilitat i característiques operatives de la mesura composta.

Tot aquest procés permetrà assignar la marca Q de qualitat als millors hospitals classificats per sobre d'un llindar determinat de l'índex sintètic global o per dimensions/àrees o processos assistencials d'interès. Així mateix també es podrien establir diferents nivells de qualitat en funció del resultat.

Els resultats en l'índex sintètic (i de forma desagregada si cal) es presentarien de forma comparativa entre els hospitals ("taula" de benchmarking ) per tal que els centres puguin tenir un major coneixement de la seva situació relativa i puguin identificar àrees i accions de millora.

Data prevista d'acabament

Desembre de 2016.

Equip de recerca

L'equip de treball està format per investigadors de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

Per a més infotmació podeu posar-vos en contacte amb:

Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat
Laura Muñoz: lmunyoz@gencat.cat
Noemí Robles: nrobles@gencat.cat

Data d'actualització:  14.04.2014