• Imprimeix

Models col·laboratius d'atenció social i sanitaris a Catalunya: avaluació d'experiències

En el context internacional i també a Catalunya s'han identificat experiències que descriuen i analitzen models d'atenció integrada i col·laborativa entre l'àmbit social i de salut. Tot i així, no s'ha trobat gaire evidència a la literatura que incorpori una avaluació basada en els resultats de l'atenció i els beneficis que aporten aquest tipus de models organitzatius per als usuaris i professionals. Caldria descriure els models col·laboratius referents a Catalunya per identificar les barreres i facilitadors en el seu desenvolupament i funcionament, els seus beneficis així com descriure les millors pràctiques i àrees de millora assistencial.
  • Descriure l'organització i funcionament de les experiències que incloguin un model col·laboratiu entre serveis socials i de salut (principalment serveis socials bàsics i atenció primària de salut) i identificar-ne les millors pràctiques.
  • Identificar barreres i facilitadors dels models col·laboratius d'atenció social i en salut.
  • Identificar els beneficis i resultats esperats i àrees de millora dels models col·laboratius.
  • Proposar un marc conceptual d'avaluació i indicadors.

Es proposa una avaluació externa de 9 models col·laboratius basada en un estudi qualitatiu de casos. Aquests models es proposen com a experiències pilots i referents a Catalunya incorporant-hi iniciatives de diferents regions (la majoria de les quals s'han iniciat en els darrers mesos, encara que algunes d'aquestes experiències ja fa anys que estan en marxa).

Per a cada model col·laboratiu es realitzarà una entrevista amb els colíders i un grup de discussió amb aquests colíders i altres professionals vinculats que formen el grup motor. A més, es demanarà a cada experiència inclosa que empleni un qüestionari semiestructurat per recollir informació sobre el seu funcionament i organització així com material addicional si en disposen (pla funcional, guies o protocols, etc.).

Es realitzarà una anàlisi del contingut i discurs a nivell de cada model col·laboratiu i de forma global per identificar les millors pràctiques i descriure els perfils d'atenció integrada/coordinada.

Es proposaran indicadors per a l'avaluació quantitativa a partir dels discursos dels participants i es tindran en compte resultats d'estudis previs d'avaluació (per exemple, cronicitat, DIBA, PRODEP). Es realitzaran una/dues reunions per a la proposta final dels indicadors (metaplà) amb els colíders de cada model col·laboratiu.

  • Com a avaluació externa s'espera poder fer recomanacions d'actuació i millores a cada entitat involucrada/proveïdors, així com als professionals i decisors implicats (per exemple, per al mateix model col·laboratiu, ajuntament, Catsalut, consorcis, ICASS/Departament de Benestar i Família, PPAC/Departament de Salut etc.).
  • Es preveu l'elaboració d'un informe tècnic amb els resultats per al retorn a cada model col·laboratiu.
  • Es preveu realitzar presentacions per discutir els resultats i retorn de l'avaluació.
  • Es preveu fer una proposta d'indicadors basats en el procés i resultat per a l'avaluació quantitativa d'aquests models col·laboratius.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) 
Vicky Serra Sutton (investigadora principal; contacte: vserra@gencat.cat)
Mireia Espallargues
Joan MV Pons

Col·laboració externa
Carla Montané (sociòloga independent)
Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC)
i Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS): Georgina Tomàs, Joan Carles Contel i Ester Sarquella

9 models col·laboratius
Alt-Penedès, Gironès, La Garrotxa, Lleida, Mancomunitat de la Plana-Tona, Mataró, Reus, Sabadell i Vilanova i la Geltrú. 

Desembre de 2014.

L'AQuAS rep aquest encàrrec de l'ICASS del Departament de Benestar Social i Família i del PPAC del Departament de Salut.

 

Data d'actualització:  11.01.2016