• Imprimeix

RedETS

Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

La xarxa espanyola d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries està formada per les agències o unitats d'avaluació de tot el Sistema Nacional de Salut (SNS) que treballen de manera coordinada, amb una metodologia comuna i sota el principi de reconeixement mutu i cooperació. La missió de la RedETS és generar, difondre i facilitar la implementació d'informació destinada a fonamentar la presa de decisions en l'SNS, contribuint a l'increment de la seva qualitat, equitat, eficiència i cohesió.

Entre les principals funcions de la RedETS hi ha assegurar un marc metodològic comú, complementat per procediments i instruments consensuats que afavoreixin la qualitat i homogeneïtat de l'elaboració d'informes d'avaluació i guies de pràctica clínica. Així com desenvolupar el pla de treball anual d'avaluació de tecnologies sanitàries no farmacològiques.

Les propostes de necessitats d'avaluació recollides en el conjunt de l'SNS conformen una llista de temes a avaluar que se sotmet a priorització amb l'objectiu de seleccionar les tecnologies susceptibles de ser avaluades en el Pla Anual de Treball de la RedETS.

Les conclusions i recomanacions dels informes d'avaluació estan a disposició de tothom en fer-se públics tots els informes elaborats mitjançant el portal de la RedETS i dels llocs web de les mateixes agències, així com a través d'altres canals de difusió específics en cada cas (reunions i publicacions científiques, jornades de la Xarxa, blocs, grup permanent d'avaluació de tecnologies sanitàries, etc.).

D'altra banda, el Pla de Treball de la RedETS inclou altres tipus de productes i activitats que segueixen altres processos d'identificació i/o selecció com són: guies de pràctica clínica (GPC), altres productes basats en l'evidència (OPBE), estudis de monitoratge (EM), tecnologies noves i emergents i desenvolupaments metodològics.

A més de les activitats ja comentades, el Pla de Treball també contempla la participació internacional de la RedETS (principalment en l'Acció Conjunta EunetHTA i l'HTA network) i en activitats científiques, formatives i de disseminació.

Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

Elaborats per AQuAS dins del marc de la RedETS.

Enllaços relacionats

EUnetHTA HTA network

Informes generals avaluació

 • Anàlisi de la relació volum-resultat en la cirurgia de càncer digestiu
 • Tècniques mínimament invasives per al tractament de l'obesitat
 • Avaluació de l'eficàcia/efectivitat, seguretat i eficiència de les artroplàsties primàries d'espatlla: evidència de les pròtesis utilitzades als hospitals del Sistema Nacional de Salut
 • Eficàcia/efectivitat, seguretat i eficiència de la cirurgia robòtica en patologia no ginecològica (colorectal, bariàtrica i prostàtica)
 • Reconstrucció 3-D en cirurgia maxil·lofacial
 • Cost-efectivitat del desfibril·lador automàtic implantable en prevenció primària

 
Informes específics tecnologies noves/emergents

 • Reemplaçaments ossis de l'àrea craniomaxil·lofacial a mida en titani sinteritzat
 • MALDI-TOF en el diagnòstic de les resistències a antibiòtics


Línia desenvolupaments metodològics

 • Avaluació de tecnologia mHealth per a aplicacions mòbils (continuació)

Informes generals avaluació

 • Evidència sobre la personalització de la detecció precoç en els programes de cribratge poblacional de càncer de mama
 • Avaluació de l'efectivitat dels models d'implants de maluc i genoll utilitzats en el Sistema Nacional de Salut.
 • Elements clau per al desenvolupament i implementació d'un registre d'implants quirúrgics d'alta complexitat/cost per a la seva avaluació postcomercialització.
 • Eficàcia i eficiència de la implantació bilateral dels implants auditius actius
 • Anàlisi de la seguretat i efectivitat de la dispensació robòtica de fàrmacs en hospitals
 • Revisió sistemàtica d'ITU relacionada amb sonda uretral en pacients crítics ingressats en UCI
 • Eficàcia i utilitat de la cisteïna en pacients amb síndrome de Sanfilippo
 • Dispositiu portàtil per a la prevenció de caigudes
 • Sistema de projecció d'imatge de la luminescència de Txerenkov per a l'avaluació intraoperatòria dels marges quirúrgics en càncer de mama, pròstata i gastrointestinal 

 
Informes específics tecnologies noves/emergents

 • Sistema de projecció d'imatge de la luminescència de Txerenkov per a avaluació intraoperatòria de marges quirúrgics en càncer de mama, pròstata i gastrointestinal
 • Fall-Safe Assist. Dispositiu portàtil per a la prevenció de fractures i detecció de caigudes


Línia desenvolupaments metodològics

 • Avaluació de tecnologia mHealth per a aplicacions mòbils
 • Definició dels outcomes sobre els dominis organitzatiu i social en els informes ATS
 • Guia per a l'elaboració de recomanacions mitjançant anàlisi de decisió multicriteri (MCDA)
 • Projecte 4, criteris de qualitat i bones pràctiques de la Red de AETS y Prestaciones del SNS
 • Participació de la indústria en l'avaluació de tecnologies sanitàries: manual metodològic

 

Informes generals avaluació

 • Avaluació de les diferents tècniques quirúrgiques en el tractament de l'obesitat mòrbida
 • Avaluació d'un programa de cribratge poblacional d'aneurismes d'aorta abdominal
 • Avaluación i abordatge de la fibromiàlgia. Actualització de les evidències científiques
 • Avaluación i abordatge de la síndrome de fatiga crònica. Actualització de les evidències científiques
 • Anàlisi de l'eficàcia diagnòstica de la criobiòpsia pulmonar en la detecció de lesions pulmonars
 • Anàlisi de la seguretat, eficàcia i eficiència de la cirurgia robòtica en patologia ginecològica
 • Implant endomedul·lar Keep Walking per a pròtesi externa de suport distal en pacients amb amputació transfemoral (actualització)
 • La protonteràpia en el tractament del càncer (actualització)
 • Procés assistencial integrat de maluc (OPBE: un altre producte basat en l'evidència)


Línia desenvolupaments metodològics

 • Manual de qualitat i bones pràctiques en organismes dedicats a les avaluacions sanitàries: primera proposta i revisió dels criteris 7. Planificació i 8. Elaboració, englobats en el Bloc III Producció
 • Actualització del sistema de treball compartit per a revisions sistemàtiques de l'evidència i lectura crítica (Plataforma FLC; fitxes de lectura crítica). Col·laboració fent fitxes
 • Desenvolupament d'eines d'ajuda a la presa de decisions compartides derivades de les guies de pràctica clínica Participació en estudi qualitatiu i revisió i aportacions posteriors a l'esborrany d'informe
 • Guia per a l'elaboració de recomanacions i criteris d'ús adequat de tecnologia sanitària. Col·laboració en l'elaboració del document
 • Participació de pacients en l'avaluació de tecnologies sanitàries. Participació en estudi qualitatiu i revisió i aportacions posteriors a l'esborrany d'informe

Arantxa Romero (arantxa.romero@gencat.cat)
Jillian M Reynolds (jmreynolds@gencat.cat)
Mireia Espallargues (mespallargues@gencat.cat)

Data d'actualització:  15.11.2018