• Imprimeix

CC-BCN (Espanya) per a la FCI-OMS (en procés de designació)

Centre col·laborador de Barcelona (Espanya) per a la Família de Classificacions Internacionals de l'OMS.

Els centres col·laboradors (CC) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) són organismes de països que per la seva experiència en capacitació, recerca, desenvolupament tecnològic o d'altres camps de la salut, donen suport a l'organització i els seus representants regionals (com l'Organització Panamericana de la Salut/Organització Mundial de la Salut -OPS/OMS-) en el compliment de les seves funcions. Hi ha CC en diferents àmbits, un dels quals és el de les classificacions internacionals per a la generació d'estadístiques de salut.

La iniciativa de treballar en l'àrea de la Família de Classificacions Internacionals (FCI) de l'OMS (WHO-FIC Network) va sorgir del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (2010). En aquests moments, el CC-BCN (Espanya) es troba en procés de designació i està ubicat a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), empresa pública que té la missió de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

Família de Classificacions Internacionals

Família de Classificacions Internacionals

 • Director (Head of the CC-BCN): César Velasco Muñoz.
 • Responsable (Chief Operating Officer): Mireia Espallargues Carrera (mespallargues@gencat.cat).
 • Secretaria tècnica: Maria-Dolors Estrada Sabadell (destrada@gencat.cat).
 • Equip AQuAS: M. Noel Marsal.
 • Staff: grup d'experts a títol individual o en representació de societats científiques locals i estatal.
 • Reglament intern (en curs).
Membres de l’staff del CC-BCN (Espanya), 24 de novembre de 2017

Membres de l’staff del CC-BCN (Espanya), 24 de novembre de 2017.

El CC-BCN (Espanya) a Global News IFHIMA, núm. 10, desembre 2017

En l'últim número del 2017 del newsletter "Global News" de la International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA) s'ha publicat una notícia escrita per Maria-Dolors Estrada on es descriu el CC-BCN (Espanya) i la seva participació en les proves pilot de la versió espanyola de la CIM-11.  

 • Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Espanya)

  eCIEmaps: descripció concisa sobre com utilitzar la CIM9MC, CIM10ES Diagnòstics/Procediments i la CIM10. 

 • Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS)


  XVII Congrés SESPAS “Ciencia para la acción”, Barcelona 6-8 de setembre de 2017

  PÒSTER PRESENTAT PER CC-BCN (ESPAÑA) 
  Títol: Participación del CC-BCN (España) en las pruebas piloto de la versión en española de la CIE11
  Autors
  : Anna Puigdefàbregas Serra (1); Mireia Miquel Planas (2); Purificación Molina Puyo(1); Adelaida González Gómez (3); María José López Cabanas (4); Ona Niqui Hernàndez (5); Sara Laxe García (6); M Marta Arcas Ferré (5); Maria-Dolors Estrada Sabadell(5)

  (1) Departament de Salut, Generalitat de Catalunya; (2) Hospital Parc Taulí de Sabadell; (3) Hospital Morales Meseguer de Murcia; (4) Complejo Hospitalario de Toledo (SESCAM); (5) CC-BCN (España) AQuAS (Cataluña); (6) Institut Guttmann de Badalona

  Accés a la documentació del congrés: Gac Sanit. 2017;31(Espec Congr):8-23

 • Instituto Nacional de Estadística (INE)

  Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 • Red Ibero-FCI (Grup de treball 8 de la RELACSIS)

  Xarxa Iberoamericana per a la Família de les Classificacions Internacionals de Malalties.

 • Fundació TicSalut

  La Fundació TicSalut és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, fa d’observatori de noves tendències, innovació i seguiment d'iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

 • Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM)


  XV Congrés Nacional de Documentació Mèdica. València. 8, 9 i 10 de juny de 2017,
  organitzat per la SEDOM (Societat Espanyola de Documentació Mèdica)

  Es durà a terme a la ciutat de València durant els dies 8 a 10 de juny de 2017 sota el lema "Documentació mèdica i els nous desafiaments: CIE 10 ES, Big Data".

  Ramón Romero Serrano, cap de la Unitat de Documentació Clínica i Admissió de l'Hospital Universitari Dr. Peset, president del Comitè Organitzador del XV Congrés Nacional de Documentació Mèdica, a més de membre de l'staff de WHO-FIC Barcelona ens anima a participar i avança alguns aspectes del Programa científic.

  Aquesta trobada abordarà els aspectes que incidiran en el canvi de l'activitat quotidiana dels Serveis d'Admissió i Documentació Clínica. D'una banda, l'aprenentatge de la nova classificació, i de l'altra, l'estratègic en la recollida i tractament de dades, que representen els desenvolupaments Big data i Open data, els quals canviaran, si no ho estan fent ja, la manera de tractar la informació, repercutint en la vida dels ciutadans. Més informació sobre el congrés.

  COMUNICACIONS I PÒSTERS PRESENTATS PER CC-BCN (ESPAÑA) 

  Comunicación oral: Participación del CC-BCN (ESPAÑA) en las pruebas piloto de morbilidad de la versión española de la CIE-11
  Maria-DolorsEstrada1, Adelaida González2, M José López3, Mireia Miquel4, Purificación Molina5, Anna Puigdefàbregas1,5 en nombre del staff del CC-BCN (España)
  1 CC-BCN (España) AQuAS(Cataluña); 2 Hospital Morales Meseguer de Murcia; 3 Complejo Hospitalario de Toledo (SESCAM); 4 Hospital ParcTaulí, Sabadell; 5 Registro de Mortalidad de Cataluña

  Póster: Los Centros Colaboradores (CCs)de la OMS: Una estrategia para mejorar los Sistemas de Información en Salud (SIS)
  Estrada Sabadell MD¹, Canela-Soler J, Miquel M, Arcas M, Espallargues M, Dedeu T. Instituciones:(¹) Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) y CC-BCN (Spain)

  Póster: Severidad o complejidad en Neonatos
  Sarsanedas Castellanos, E.1; Raurich Seguí, M.2; Ros Martrat, T.3; Gelabert Colomé, G.4; Gelabert Badell, S.3; Marín Duran, S.2
  1 Documentación Clínica. Hospital del Mar. Parc de Salut Mar. Barcelona. (PSMar); 2 Documentación Clínica. Parc Taulí Sabadell. Hospital Universitari. (PTS); 3 Documentación Clínica. Consorci Sanitari Integral. (CSI); 4 Documentación Clínica y Archivo. Hospital Sant Joan de Déu. (HSJD). Miembro staff CC-BCN (España)

  Póster: Identificación de neonatos: Ley 19/2015 de 13 de julio: ¿es adecuada?
  Gelabert Colomé, G1; Tojo Grandío2; Jabalera Contreras, M3; Agustín Mata, C3; Iriondo Sanz, M4; Gómez Roig, MD5
  1 Servicio de Documentación Clínica y Archivo. Hospital Sant Joan de Déu. Miembro staff CC-BCN (España); 2 Coordinadora del Bloque Obstétrico; 3 Calidad y Seguridad del paciente; 4 Jefe de Servicio de Neonatología; 5 Jefe de Servicio de Obstetricia

  Póster: Portal del paciente: una herramienta de comunicación entre profesionales y pacientes
  Gelabert Colomé, G1; Casanellas Rosell, JMª1; Calzada-Hernández, J2; Valls Esteve, A3; Jabalera Contreras, M4; Torrents Gómez, S5
  1 Servicio de Documentación Clínica y Archivo. Hospital Sant Joan de Déu. Miembro staff CC-BCN (España); 2 Servicio de Pediatría; 3 Dirección de Innovación; 4 Calidad y Seguridad del paciente; 5 Dirección de Sistemasde Información

 • International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA)

  IFHIMA és una organització sense fins de lucre que treballa en el camp dels registres de salut i informació de salut.

 1. Participació en el desenvolupament de la CIM-11.
 2. Promoció de l'ús de les TIC i productes d'eSalut relacionats amb els sistemes de classificació mèdica.
 3. Disseminació dels sistemes de classificació mèdica i promoció del valor afegit del seu ús entre professionals clínics.
 4. Implementació de les versions de la CIM en ús en el territori espanyol.

 

1. PARTICIPACIÓ EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA CIM-11

El 18 de juny de 2018, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar la nova Classificació Internacional de Malalties (CIM-11). Maria-Dolors Estrada, Jaume Canela i membres de l'staff del CC-BCN (España) de l'Hospital Clínic de Barcelona (Xavier Pastor, Artur Conesa i Raimundo Lozano) van participar a la sessió en línia de llançament de la CIM-11. 

Us convidem a explorar els enllaços, eines electròniques, cercar codis, etc. Una novetat interessant és la plataforma de manteniment en què l'usuari pot enviar comentaris per millorar la classificació i les seves eines (primer cal registrar-se a la plataforma). La CIM-11 es presentarà a l'Assemblea Mundial de la Salut de maig de 2019 per a la seva adopció pels estats membres, i entrarà en vigor l'1 de gener de 2022. Aquesta presentació és un avenç que permetrà als països planificar com usar la nova versió, preparar les traduccions i capacitar els professionals de la salut de tot el país.

 

4. IMPLEMENTACIÓ DE LES VERSIONS DE LA CIM EN ÚS EN EL TERRITORI ESPANYOL

La classificació internacional de malalties, 10 revisió, modificació clínica/sistema de codificació de procediments (CIM-10-MC/SCP)
A Catalunya, des de l’1 de gener 2018, la CIM-10-MC/SCP és el nou estàndard de codificació de les dades clínico-assistencials (morbiditat i procediments) de l’activitat que es duu a terme a la xarxa sanitària de Catalunya i forma part del Catàleg de diagnòstics i procediments del Pla de sistemes del CatSalut. Aquesta classificació incorpora una gran quantitat de codis nous tant de diagnòstics com de procediments (terapèutics i diagnòstics). Més informació

A la resta de l’Estat espanyol, la CIM-10-MC/SCP és vigent des de l’1 de gener de 2016 per a l’àmbit hospitalari.

Camí cap a la CIM-10-MC/SCP
El 2018 a tots els àmbits de l'assistència sanitària a Catalunya es començarà a utilitzar de manera general la nova classificació CIM-10-MC/SCP. La CIM-10-MC/SCP incorpora una gran quantitat de codis nous tant de diagnòstics com de procediments (terapèutics i diagnòstics). En aquest espai “Camí cap a la CIM-10-MC/SCP” s’apleguen tots els recursos que podran facilitar la transició, les experiències, les preguntes més freqüents i els recursos que hi hagin disponibles per poder-se adaptar al canvi, ja siguin informatius com formatius, presencials i no presencials amb cursos oberts de formació en línia (MOOC, per les seves sigles en anglès). Més informació

Consulteu la Infografia Desplegament CIM-10-MC/SCP 2018.

Cercador interactiu de la CIM-10-MC/SCP
D'aquesta segona edició de la CIM-10-MC/SCP no se’n farà cap versió impresa, però s’ha desenvolupat un cercador interactiu específic que permet la cerca de codis d’una manera àgil i ràpida, mostrant la informació addicional que hi ha a les llistes tabulars, tant de diagnòstics com de procediments. Més informació

Iniciatives actives

Contacte: novaCIM@catsalut.cat

cc-bcn_projectes_actius 

Agraïments a CC-BCN

Part de la presentació de la coordinadora de la versió espanyola de la CIM-11, la Dra. Vilma Gawryszewski. Com podeu observar, es va reconèixer la contribució del CC-BCN en la traducció i proves pilot de la CIM-11. Des d’aquí, el nostre agraïment als membres de l’staff del CC-BCN (Espanya) i els seus col·laboradors que ho han fet possible!

Informació relacionada

Reunió anual WHO-FIC 2018 (Seül, República de Corea), 22-27 d'octubre de 2018

 

Reunió anual WHO-FIC 2017 (Ciutat de Mèxic, Mèxic), 16-21 d'octubre de 2017

Per part del staff del CC-BCN (España), han participat els Drs. Xavier Pastor i Artur Conesa, de l’Hospital Clínic de Barcelona, i Maria-Dolors Estrada, de l’AQuAS.

S’han presentat 5 comunicacions en format de pòsters. A continuació el número de cadascun d’aquests pòsters així com el seu títol i autors.

Per accedir al resum així com a la resta de pòsters de la reunió, consulteu el següent link: http://www.who.int/entity/classifications/network/2017_WHOFIC_Poster_Booklet.zip?ua=1

Póster número 217
TITLE: Barcelona Collaborating Centre (Spain) for WHO-FIC: Annual Report 2017
AUTHORS: Maria-Dolors Estrada Sabadell1,23, Mireia Espallargues Carreras1,24, Jaume Canela-Soler2, Toni Dedeu Baraldes1 on behalf of the CC-BCN (Spain) staff*

*Bernabeu M3, Bustins M4, Casanellas JM5, Conejo C6-8, Conesa A9, de San Pedro M10, Gallego C10, Gelabert G5,14, Hernández-Cortés A11, Laxe S3, Lozano R9, Martinez J10, Mejón R12, Paluzie G13,14, Pastor-Duran X9, Puigdefàbregas A15, Rius A10, Romero R16,7,8, Rovira M10,14, Serrano J17 y Tormos JM3.

Staff collaborators: Marta Arcas1,Puri Molina15, Ona Niqui18, Magdalena Salom19, Adelaida González7, M José López Cabanas7, Mireia Miquel20, Eugènia Sarsanedas21, Isaac García22

1. AQuAS; 2. Universitat de Barcelona; 3. Institut Guttman; 4. Servei Català de la Salut; 5. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona); 6. Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga); 7. Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM); 8. International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA); 9. Hospital Clínic de Barcelona; 10. Fundació Tic Salut; 11. Hospital de Bellvitge (Barcelona); 12. Hospital Vall Hebrón (Barcelona); 13. Corporació de Salut del Maresme i la Selva; 14. Societat Catalana de Documentació Mèdica; 15. Departament de Salut (Catalunya); 16. Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia); 17. Universal Doctor.com;  18. Estudiante de medicina; 19. Registro mortalidad Illes Balears; 20. Hospital del Parc Taulí (Sabadell); 21. Hospital del Mar (Barcelona); 22. Hospital de Santa Creu i Sant Pau (Barcelona); 23. Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP); 24. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC).

Póster número 302
TITLE: Virtual training: a case of success within the framework of pilot testing of the Spanish version of the 2016 ICD-11 on Morbidity.
AUTHORS*: 1. CACE, Argentine Centre for Classification of Diseases; 2. CHILE, Chilean National Reference Centre; 3. COLOMBIA, Colombian Ministry of Health and Social Protection; 4. CECUCE, Cuban Centre for Classification of Diseases; 5. CEMECE, Mexican WHO-FIC Collaborating Centre; 6. CC-BCN (Spain), Spanish WHO-FIC Collaborating Centre; 7. CEVECE, Venezuelan WHO-FIC Collaborating Centre; 8. PAHO/WHO, Pan American Health Organization/World Health Organization; 9. CTS/WHO, Classifications, Terminologies, Standards.

*1. CACE: Élida Marconi, Maria Laura Martínez, Martha Mazás, Adriana Orellano, Karina Revirol; 2. Chile: Eugenia Guerra Marchant, Daily Piedra; 3. Colombia: V.ictor Hugo Alvarez Castaño; 4. CECUCE: Ismael Alonso Alomá, Sonia Bess Constantén, Miguel Ángel Martínez Morales; 5. CEMECE: Carlos Andrade López, Rodolfo Alanís Fuentes, Amanda G. Navarro Robles, Luis Manuel Torres Palacios, Bertha Vázquez, Manuel Yañez Hernandez; 6. CC-BCN (Spain): Mireia Espallargues Carrera, Maria-Dolors Estrada Sabadell (contact author), Adelaida González Gómez, Maria José López Cabanas, Mireia Miquel, Purificación Molina Puyo, Anna Puigdefàbregas Serra; 7. CEVECE: Cruz Cordero; 8. PAHO/WHO: Vilma Gawryszewski; 9. CTS/WHO: Nenad Kostanjsek.

Póster número 307
TITLE: The collaboration of the Spanish-speaking countries in the 11th revision of ICD (ICD-11).
AUTHORS: Gawryszewski, Vilma (PAHO/WHO); WHO-FIC Collaborating Center in Mexico (CEMECE); PAHO/WHO-FIC Collaborating Center in Argentina1 (CACE); PAHO/WHO-FIC Collaborating Center in Venezuela (CEVECE), Cuban Center for the Classification of Diseases (CECUCE); National Reference Center in Chile; Barcelona Collaborating Centre (CC-BCN, Spain)2.

1. Mazás, Martha; Guevel, Carlos; Marconi, Élida; Orellano, Adriana; Martínez, María Laura; Ballarino, Graciela; Casullo, Olga; López de Neira, María; Luque, Gimena.

2. Alonso Gelabert, Arnau; Canela Soler, Jaume; Conejo Gómez, Carolina; Conesa, Artur; del Río Mata, José; Estrada Sabadell, Maria-Dolors; Ferrer Ivars, Rosario; Gelabert Colomé, Gemma;González Gómez, Adelaida; Hernàndez-Cortés, Anna; Laxe García, Sara; Linares Ferrando, Luis F.; Lopez Cabanas, Maria José; Martínez Reina, Alfonso; Miquel, Mireia; Molina Puyo, Purificación;Romero Serrano, Ramón; Salazar Pou, Maria del Mar; Vivanco Hidalgo, Rosa M.

Poster número 709
TITLE: Intersocial: Semantic interoperability in social care
AUTHORS: Ariadna Rius Soler1, Júlia Velasco1, Manu Vidal-Ribas3, Ester Sarquella4, Oscar Solans5, Marc de San Pedro1,2,3, Jordi Martínez Roldán1,2, Francesc García Cuyàs1.

1. TicSalut Foundation, 2. WHO-FIC CC-BCN (Spain), 3. UVic-UCC, 4. PIAISS, 5. Ministry of Health of Catalonia, eHealth.

Póster número 713
TITLE: The value of clinical data interchange among different Healthcare Providers
AUTHORS: Xavier Pastor, Artur Conesa, Raimundo Lozano. Hospital Clínic-University of Barcelona. Barcelona. Spain. Members of the Barcelona-Spain CC.

 


 

Reunió anual WHO-FIC 2016 (Tòkio, Japó), 8-14 d'octubre

El Dr. Xavier Pastor, de l'Hospital Clínic de Barcelona i membre de l'staff del CC-BCN (España) serà la persona que ens representi en aquesta ocasió.

Han estat acceptats tots els pòsters que es van presentar (n=6). 

A continuació us relacionen els títols i autors dels pòsters amb la numeració perquè els pugueu trobar al llibre de pòsters.

C218
Estrada MD(1,19), Espallargues M)1,20), Canela-Soler J(2), Dedeu T(1) on behalf of CC-BCN staff*. Barcelona Collaborating Centre (Spain) for WHO-FIC: Annual Report 2016

*Bernabeu M(3), Bustins M(4), Casanellas JM(5), Conejo C(6-8), Conesa A(9), de San Pedro M(10), Gallego C(10), Gelabert G(11), Hernàndez-Cortés A(12), Laxe S(3), Lozano R(9), Martinez J(10), Mejón R(13), Paluzie G(14,15), Pastor Duran X(9), Puigdefàbregas A(16), Rius A(10), Romero R(17,7,8), Rovira M(10,15), Serrano J(18) and Tormos JM(3).

1. Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS).
2. Universitat de Barcelona.
3. Institut Guttman.
4. Servei Català de la Salut.
5. Hospital Verge de Meritxell (Andorra).
6. Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga).
7. Sociedad Española de Documentación Médica (SEDOM).
8. International Federation of Health Information Management Associations (IFHIMA).
9. Hospital Clínic de Barcelona.
10. Fundació Tic Salut.
11. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona).
12. Hospital de Bellvitge (Barcelona).
13. Hospital Vall Hebrón (Barcelona).
14. Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
15. Societat Catalana de Documentació Mèdica (SCDM).
16. Departament de Salut Catalán.
17. Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia).
18. Universal Doctor.com
19. Consorcio de Investigación Biomédica de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
20. Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC).


C307
Gawryszewski, Vilma (PAHO/WHO); WHO-FIC Collaborating Center in Mexico (CEMECE); PAHO/WHO-FIC Collaborating Center in Argentina(1) (CACE); PAHO/WHO-FIC Collaborating Center in Venezuela (CEVECE), Cuban Center for the Classification of Diseases (CECUCE); National Reference Center in Chile; Barcelona Collaborating Centre (CC-BCN, Spain)(2). The collaboration of the Spanish-speaking countries in the 11th revision of ICD (ICD-11)

1. Mazás, Martha; Guevel, Carlos; Marconi, Élida; Orellano, Adriana; Martínez, María Laura; Ballarino, Graciela; Casullo, Olga; López de Neira, María; Luque, Gimena.
2. Alonso Gelabert, Arnau; Canela Soler, Jaume; Conejo Gómez, Carolina; Conesa, Artur; del Río Mata, José; Estrada Sabadell, Maria-Dolors; Ferrer Ivars, Rosario; Gelabert Colomé, Gemma; González Gómez, Adelaida; Hernàndez-Cortés, Anna; Laxe García, Sara; Linares Ferrando, Luis F.; Lopez Cabanas, Maria José; Martínez Reina, Alfonso; Miquel, Mireia; Molina Puyo, Purificación; Romero Serrano, Ramón; Salazar Pou, Maria del Mar; Vivanco Hidalgo, Rosa M.


C308
Estrada MD(1,2) on behalf of the Spanish volunteers group of the CC-BCN (Spain)*
Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS), Spain. Spanish version of the ICD-11 beta draft: the experience of the CC-BCN (Spain)

*Arnau Alonso, Jaume Canela, Carolina Conejo, Artur Conesa, José del Río, Maria-Dolors Estrada, Rosario Ferrer, Gemma Gelabert, Adelaida González, Anna Hernàndez-Cortés, Sara Laxe, Luis Linares, Maria José Lopez , Alfonso Martínez, Mireia Miquel, Purificación Molina, Ramón Romero, Maria del Mar Salazar Pou, Rosa M Vivanco.


C413
Conesa A(1,2), Pastor X(1,2), Lozano R(1,2). Extraction and coding of Medical Procedures from Discharge Reports.

1. Hospital Clínic-University of Barcelona.
2. CC-BCN (Barcelona-Spain).


C712
Francesc Garcia-Cuyàs(1), Marc de San Pedro(1,2), Manuel Vidal-Ribas(1), Adrià Albareda(1), Bruna Miralpeix(1), Ariadna Rius(1,2), Ester Sarquella(1), Enric Llopis(1), Oscar Solans(1). InterSocial: State of the art in ICT’s and controlled vocabularies for social care in Catalonia.

1. TicSalut Foundation and University of Vic-Central University of Catalonia (Uvic-UCC), Spain.
2. Member of staff of WHO-FIC Collaborating Center in Barcelona, Spain.


C713
Canela-Soler J(1), Estrada-Sabadell MD(2), Espallargues Carreras M(2), Dedeu-Baraldes A(2). Building a New Collaboration Center (CC) of the WHOFIC Network: The Case of the CC-BCN (Spain).

1. Universitat of Barcelona, Barcelona (Spain).
2. Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS), Barcelona (Spain).

 

 Els membres de RELACSIS durant la reunió de de la WHO-FIC Network 2014 Barcelona.

 

Reunió anual WHO-FIC 2014-2015

En aquest document d'Excel trobareu les contribucions dels membres de CC-BCN a les reunions anuals de la WHO-FIC Network (2014-2015). Tant pòsters com presentacions estan numerats, amb el link per trobar-ne el document.

 

Reunió anual WHO-FIC 2013 (Beijing, Xina)

Pòster 307
The 7 steps to co-create global knowledge in healthcare on Twitter. The #ICD10 example
Authors: de San Pedro M, Canela J, Pla M, Dedeu A, Pujante JA, Garcia Cuyàs F, Alzaga X, Tognetta F, Fontanet G, Fortes M, Argimon JM.

Pòster C303
Clinical Dictionary for iSalut
Authors: Rius A, Graupera A, Nozal M, Rovira M, Gallego C, García F, Cornet J

 

Reunió anual WHO-FIC 2012 (Brasília, Brasil)

Pòster C605
The 4G’s TicSalut Collective Intelligence Healing Approach Improving Quality and Implementation of WHO-FIC
Authors: de San Pedro M, Canela J, Pla M, Dedeu A, Pujante JA, Cornet J, Mañach J, Alzaga X, Tognetta F, Fontanet G, Fortes M, Sort A, Guanyabens J, Sancho F.
Aquest pòster va ser seleccionat com a presentació oral.

Data d'actualització:  23.11.2018