• Imprimeix

Atles de qualitat

La investigació sobre l'efectivitat de la pràctica clínica és un dels reptes pendents en el coneixement de l'atenció de la salut i es propugna el seu ús com un instrument de cabdal importància per a la gestió de l'activitat clínica i sanitària. Una de les aproximacions més exigents, però alhora més útils per als professionals sanitaris, és la valoració en la pràctica real de l'efecte demostrat en assaigs clínics d'intervencions terapèutiques específiques. Per tal de poder portar a terme aquest tipus d'avaluacions sovint és necessari disposar de mostres grans que permetin l'ajust apropiat segons les variables confusores més importants i freqüents (ajust del risc) per poder detectar diferències en els resultats que solen ser esdeveniments de baixa freqüència. 

L'avaluació de la qualitat dels processos assistencials és una de les aplicacions dels estudis d'efectivitat en un sentit ampli que pot incloure dimensions d'anàlisi com la seguretat, l'eficiència/sostenibilitat o l'atenció centrada en el pacient a més de l'adequació i l'efectivitat clínica pròpiament dita en relació amb un determinat procés o condició (per ex. l'atenció a la cronicitat, les artroplàsties o les fractures de maluc en gent gran). L'anàlisi de l'acompliment (performance) i la comparació (benchmarking) entre àrees o proveïdors a diferents nivells són els elements cabdals d'aquesta aproximació (vegeu apartat de Metodologia).

Els objectius específics i l'equip de treball de cada atles de qualitat es defineixen en funció del procés assistencial o condició avaluada.