• Imprimeix

Atles de variacions en cirurgia oncològica digestiva: càncer d'esòfag (2005-2016)

El  càncer d'esòfag és un tumor poc freqüent en homes i molt freqüent en dones, que acostuma a aparèixer després dels 55 anys d'edat. Aquest càncer ocupa el novè lloc, per ordre de freqüència, entre les neoplàsies malignes del món, si bé en els països en vies de desenvolupament arriba al cinquè lloc. La seva incidència és més baixa que la dels altres tipus de càncers de l'aparell digestiu, i és molt variable entre països. Les opcions terapèutiques del càncer d'esòfag inclouen la resecció quirúrgica, la radioteràpia i la quimioteràpia en diferents seqüències i combinacions segons l'estadi en el moment del diagnòstic.

L'objectiu de l'atles és identificar i descriure la variabilitat en les hospitalitzacions per cirurgia de càncer d’esòfag.

Podeu consultar la metodologia utilitzada per fer l'atles en la secció Objectius, metodologia i equip de treball.

L'equip de treball està format per Laura Muñoz (contacte: lmunyoz@gencat.cat), Mireia Espallargues i Joan MV Pons, de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). També han col·laborat en l'elaboració d'aquest atles: Josep Maria Borràs, Julieta Corral i Josep Alfons Espinàs, del Pla director d'oncologia del Departament de Salut; Roger Pla, del CatSalut; i Cristian Tebé, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).

Les hospitalitzacions per cirurgia de càncer d'esòfag presenten poca variabilitat en general, però destaquen unes poques àrees de Girona amb una activitat força superior a la del conjunt, i que podria ser conseqüència de l'organització de l'atenció quirúrgica oncològica terciària a Girona amb un únic centre de referència des de fa anys, i una possible alta integració i coordinació del procés diagnòstic i tractament d'aquests pacients i criteris/possibilitats d'indicació (sobreindicació en relació amb els altres territoris).

La reordenació de l'atenció oncològica d'alta especialització, portada a terme a partir de 2012, no sembla haver afectat en l'accés a aquest tipus d'intervenció en funció de l'àrea de residència del pacient, i tampoc als seus resultats en termes de mortalitat intrahospitalària i posthospitalària (fins a 90 dies postalta).

  • Explorar en un futur possibles factors que puguin estar influint en aquesta (encara que poca) variabilitat.
  • Actualitzar periòdicament aquestes anàlisis introduint nous indicadors de resultats (mortalitat a més llarg termini, recidives, etc.) i variables d'ajust (nivell econòmic, estadificació o gravetat de la malaltia, qualitat de la cirurgia, etc.) a mesura que puguin estar disponibles en els sistemes d'informació.
  • Explorar els factors que poden estar explicant l'elevat intervencionisme en algunes àrees de Girona en el cas que aquest patró segueixi present.
Data d'actualització:  04.12.2018