• Imprimeix

JA-Chrodis Plus

L'abordatge de la cronicitat és un dels reptes centrals en l'agenda dels gestors sanitaris europeus. Així, amb l'objectiu de poder millorar el coneixement i la capacitat d'avaluació de les pràctiques existents per al seu abordatge, va iniciar-se el 2014 la Joint Action Chrodis. La seva finalitat va ser identificar bones pràctiques per a l'atenció a pacients crònics i elaborar guies per a l'assistència a pacients multimòrbids a la Unió Europea.

Un cop acabada la primera Joint Action, la Comissió Europea va considerar rellevant poder implementar aquestes bones pràctiques i estendre el projecte a més països. El setembre de 2017 va iniciar-se una nova Joint Action amb l'ambició de transformar aquest coneixement en polítiques clau. Part d'aquestes polítiques s'espera que es puguin basar en la implementació de bones pràctiques, seguint amb el racional del projecte Chrodis. D'aquesta manera neix la nova Joint Action Chrodis Plus. Els elements vertebradors principals seran els "Policy Dialogues" i l'anàlisi de la capacitat de transferir i implementar pràctiques en entorns diferents dels originals a través de més de 20 pilots. En concret, les pràctiques estaran associades a la prevenció i promoció de la salut, validar el model de multimorbiditat de JA-Chrodis, la utilització de l'eina de criteris de qualitat i recomanacions de JA-Chrodis (definit originalment per a la diabetis) i la gestió de la cronicitat en l'entorn laboral.

Així, els cinc paquets de treball (WP, de l'anglès work package) específics de Chrodis Plus tractaran sobre:

  • WP4: donar suport als estats membres en implementar polítiques i pràctiques per a l'apoderament, promoció i prevenció, gestió de les malalties cròniques i multimorbiditat.
  • WP5: millorar l'aproximació i promoció de la salut i prevenció, tot generant aprenentatge amb pilots escalant i transferint bones pràctiques, i enfortint la seva adaptació i implementació, i tot millorant la col·laboració intersectorial entre la promoció de la salut i el sistema sanitari.
  • WP6: implementar un model d'atenció integrada per als pacients amb multimorbiditat.
  • WP7: implementar l'eina de Criteris de Qualitat i Recomanacions de JA-Chrodis (QCR) en pacients amb malalties cròniques, i avaluar-ne l'aplicabilitat i transferibilitat entre països.
  • WP8: implementar pràctiques en l'entorn laboral, tot generant eines per facilitar l'adaptació a les malalties cròniques.


Algunes de les línies actuals de treball específiques d'AQUAs a la Joint Action se centren en l'avaluació del projecte i, per tant, en el lideratge del WP3 i, en concret, en: 1) la definició d'un Pla de monitoratge i d'avaluació de l'impacte de Chrodis Plus; 2) l’execució del Pla; 3) la definició d'indicadors i la corresponent anàlisi de l'impacte de JA-Chrodis; i 4) fer un seguiment i donar suport al projecte de cara a recolzar la seva excel·lència.

AQuAS liderarà el WP3 sobre Avaluació del projecte

JA-Chrodis Plus agrupa el treball d'institucions de tot Europa que busquen facilitar la gestió dels reptes derivats de la cronicitat.

L'aportació del millor coneixement sobre les pràctiques i polítiques a poder aplicar és cabdal per construir ponts cap a una gestió pública sostenible.

Emmanuel Giménez García: emmanuel.gimenez@gencat.cat

Elisa Poses Ferrer: eposes@gencat.cat

Mireia Espallargues: mespallargues@gencat.cat

Jillian Reynolds: jmreynolds@gencat.cat

Setembre 2020.

Data d'actualització:  11.01.2018