• Imprimeix

PEGASO

Personalised Guidance Services for Optimising lifestyle management in teenagers through awareness, motivation and engagement.

PEGASO

L'obesitat comença a ser un problema rellevant que no només afecta els adults, sinó que l'augment de la prevalença del sobrepès i l'obesitat entre nens i adolescents sembla indicar que estem en una "epidèmia" a nivell global. L'obesitat, avui en dia, és la responsables d'un 7% dels costos d'atenció sanitària en el context de la Unió Europea, alhora que té repercussions en d'altres aspectes econòmics relacionats amb la baixa productivitat o les morts prematures. L'obesitat entre els joves està íntimament relacionada amb l'obesitat en la vida adulta per una banda però alhora genera complicacions de salut a curt termini, que sovint van associades amb problemes psicològics i socials força greus. Conèixer de forma cognitiva què cal fer per tenir una vida saludable no sembla que sigui suficient per motivar les persones a fer un canvi d'hàbits, però el fet de generar incentius, l'ús de metodologies innovadores, la tecnologia i d'altres estratègies poden ajudar molt a aconseguir-ho. Així doncs sembla necessari dissenyar estratègies que ajudin els joves europeus, i els catalans no en serien pas una excepció, a adquirir hàbits de vida saludables per tal de prevenir futures obesitats.

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en general, i molt en particular les vinculades als telèfons mòbils, tabletes i altres dispositius electrònics molt estesos entre la població jove, són una gran oportunitat per arribar a aquest col·lectiu i mirar d'abordar la millora dels hàbits saludables d'una manera creativa, innovadora i que ens ofereix una oportunitat única per tal de redissenyar la manera i el canal com ens adrecem als joves.

El projecte PEGASO pretén desenvolupar un sistema TIC multidimensional i interdisciplinari que miri d'alterar els hàbits i actituds que poden prevenir el sobrepès i l'obesitat en la població jove, de manera que ells mateixos puguin assumir un rol actiu i coresponsable en el seu benestar present i futur.

  • Desenvolupar un sistema TIC multidimensional i interdisciplinari que aconsegueixi motivar els joves i adolescents per tal d'aconseguir canvis d'hàbits de manera que tinguin una vida més saludable.

El projecte parteix de les tecnologies TIC existents i de la seva acceptació per part dels grups d'edat a qui va adreçat el projecte (13 – 16 anys). Es treballarà a tres nivells: l'individual on s'inclou l'ús de diferents sensors i telèfons mòbils, les respostes o feed-back que des del sistema vagi rebent l'usuari per tal d'aconseguir i mantenir els canvis d'hàbits que es vagin generant i, finalment, la connectivitat social entre diferents participants.

Per tal de desenvolupar el sistema s'emprarà la metodologia centrada en l'usuari, els jocs electrònics i les xarxes socials. Es tindrà sempre en compte l'opinió dels usuaris potencials, és a dir, dels joves, per tal de desenvolupar i provar el sistema. La metodologia inicial que s'emprarà serà l'anàlisi qualitatiu de grups focals. Una vegada es disposi del prototip del sistema es farà una prova pilot en què participaran uns 300 joves de tres contextos europeus diferents: Catalunya, Llombardia i Gran Bretanya.

Juny de 2017.

Aquest projecte s'emmarca en el programa FP7 de la Comissió Europea i hi participen l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT):

Elisa Puigdomènech: (AQUAS): epuigdomenech@gencat.cat
Santiago Gómez
Conxa Castell (ASPCAT): conxa.catell@gencat.cat
Mireia Espallargues (investigarora principal, AQuAS): mespallargues@gencat.cat 

Data d'actualització:  06.02.2017