L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) té la missió d'afavorir la transparència, el retiment de comptes i la generació de coneixement del sector salut a Catalunya, posant a disposició de gestors, professionals, estudiosos, ciutadania i administració, la informació necessària amb imparcialitat, credibilitat i rigor.

Dins de l'OSSC s'emmarquen observatoris de temàtiques específiques com és el cas de l'Observatori de les desigualtats en salut, evolució natural de l'Observatori dels efectes de la crisi en la salut de la població, que posa l'accent en el monitoratge d'indicadors en salut (i anàlisis específiques) d'acord als principals eixos de desigualtat (gènere, territori i nivell socioeconòmic).

Un altre és l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), que té com a missió ser un espai per promoure la participació dels professionals i dels centres sanitaris en la identificació, valorització i visibilitat de les experiències innovadores en l'àmbit de la gestió sanitària que s'estan desenvolupant en el sistema sanitari català.