• Imprimeix

Bromur d'aclidini/formoterol en el tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica

Informe i dictamen del Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària.

En pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) de moderada a greu i amb poques exacerbacions, la combinació aclidini/formoterol no es considera una alternativa adequada al tractament amb broncodilatadors en monoteràpia.

No hi ha dades comparatives enfront d'altres associacions LABA+LAMA, i existeixen diferents combinacions en les quals tant el LABA com el LAMA han mostrat, separadament, ser eficaços en la reducció de les exacerbacions.

Existeixen alternatives terapèutiques més adequades

Punts clau

  • Aclidini/formoterol és la tercera associació a dosis fixes d’un anticolinèrgic de llarga durada (LAMA) i un beta-2 adrenèrgic de llarga durada (LABA), que s’administra dues vegades al dia, per al tractament broncodilatador de manteniment en pacients adults amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).
  • Ambdós fàrmacs estan comercialitzats en forma de monoteràpia. Bromur d’aclidini va ser avaluat pel Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de Medicaments en l’Àmbit de l’Atenció Primària i Comunitària (PHFAPC), concloent que la informació comparativa a altres alternatives era insuficient.
  • No s’han dut a terme estudis davant d’altres combinacions d’un LABA i un LAMA o davant d’altres LAMA o LABA no presents a la combinació.
  • Aclidini/formoterol ha mostrat diferències escassament rellevants en la funció pulmonar (diferències en el FEV1 vall de 68 mL) i en la dispnea comparat amb la monoteràpia. No està clar el benefi ci d’afegir aclidini al formoterol en la millora de la funció pulmonar.
  • No es pot establir l’efi càcia de la combinació en la reducció de les exacerbacions, ja que els estudis no han estat dissenyats amb aquest objectiu.
  • Els possibles efectes cardiovasculars d’aclidini/formoterol s’estan estudiant com a part del pla de gestió de riscos del fàrmac. No hi ha informació en pacients amb antecedents de malalties cardiovasculars greus.

 

Data d'actualització:  28.10.2016

Informació relacionada