• Imprimeix

Avaluació i abordatge de la fibromiàlgia. Actualització de les evidències científiques

Informe de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS.

Baixeu-vos informe PDF

Edició en castellà.

Antecedents

En el marc de la Comissió de Prestacions, Assegurament i Finançament, dependent del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, existeixen documents de referència sobre la fibromiàlgia, desenvolupats a partir de revisions sistemàtiques de l'evidència científica.

Objectius

  • Desenvolupar un document de síntesi de la literatura científica que identifiqui, avaluï i resumeixi la millor evidència disponible referent a la fibromiàlgia: diagnòstic, proves complementàries, tractament.
  • Presentar dades epidemiològiques de la fibromiàlgia a nivell estatal i europeu.

Mètode

Revisió sistemàtica de guies de pràctica clínica, informes d'avaluació de tecnologies sanitàries i revisions sistemàtiques publicades posteriorment a l'informe tècnic de AQuAs (2011) sobre el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia. Recerca exhaustiva de la literatura (fins maig 2016) en repositoris de GPC i informes d'ETS, i en les bases de dades bibliogràfiques Medline, EMBASE i Cochrane Library. També es van consultar fonts secundàries com UpToDate i Clinical Evidence. Avaluació de la qualitat metodològica dels documents seleccionats mitjançant l'apartat metodològic de l'instrument Appraisal of Guidelines Research and Evaluation - AGREE II i l'escala Assessment of Multiple SysTemAtic Reviews - AMSTAR.

Resultats

S'han identificat nous estudis recents que reporten prevalença de fibromiàlgia a nivell global, a Europa i també a Espanya. L'evidència identificada a data de maig de 2016 és de qualitat metodològica variable. El volum d'evidència sobre fibromiàlgia és limitat.

En fibromiàlgia s'ha identificat un informe d'avaluació (AQuAS 2011) que estableix recomanacions basades en l'evidència, amb data búsqueda el 2009. S'ha iden1tificat un nou conjunt de criteris diagnòstics validats, que complementen els criteris diagnòstics anteriors. No s'han identificat biomarcadors específics de fibromiàlgia ni altres evidències a favor de l'ús de proves de laboratori o imatge útils per al diagnòstic, més enllà de les de rutina i les que es necessitin en cada cas per al diagnòstic diferencial. S'han inclòs 36 revisions sistemàtiques de la literatura que avaluen tractaments de la fibromiàlgia (11 de tractaments farmacològics i 25 de tractaments no farmacològics) que actualitzen els resultats de l'informe. La qualitat metodològica dels documents identificats és bona a excel·lent.

Conclusions

Els resultats d'aquesta revisió de la literatura mostren que l'evidència actual s'alinea amb la majoria de recomanacions formulades per a la fibromiàlgia, encara que s'identifica un petit nombre de tractaments en els quals les recomanacions s'haurien de modificar. Així mateix, s'identifiquen nous criteris diagnòstics per a la fibromiàlgia que, utilitzats de forma complementària als vigents, permeten una millor caracterització del pacient i un millor seguiment en estudis epidemiològics.

Data d'actualització:  10.07.2018