• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre glaucoma d'angle obert

Guies de pràctica clínica en l'SNS.

La guia de pràctica clínica sobre GLAUCOMA D'ANGLE OBERT respon a preguntes clíniques que concerneixen a aquest procés i s'adreça, principalment, als professionals implicats en l'assistència sanitària de pacients amb glaucoma d'angle obert amb l'objectiu d'oferir-los les eines apropiades d'abordatge i tractament d'aquesta patologia, així com facilitar-los la coordinació entre l'àmbit de l'atenció primària i hospitalària.

Aquesta guia és el resultat del gran esforç realitzat per un grup de professionals sanitaris pertanyents a diferents especialitats i societats científiques, i representants d'associacions de pacients implicades en aquesta malaltia. En aquest sentit, Maria-Dolors Estrada, de l'AQuAS, juntament amb David Rigau i Andrea Juliana Sanabria, del Centre Cochrane Iberoamericà, han coordinat el desenvolupament de la guia.

 

La Guia de pràctica clínica sobre glaucoma d'angle obert, elaborada per AQuAS l'any 2017 seguint la metodologia GRADE, ha estat una de les cinc seleccionades per participar en el projecte UpPriority finançat per l'Institut de Salut Carles III amb l'objectiu d'implantar la versió final d'una eina de priorització, "la UpPriority", per identificar les preguntes clíniques de les guies del Programa de GPC en el Sistema Nacional de Salut de major prioritat per ser actualitzades. El projecte coordinat des del Centre Cochrane Iberoamericà es desenvoluparà durant l'any 2019. 

Informació sobre l'eina UpPriority.

 

Justificació i magnitud del problema

El glaucoma és la segona causa de ceguesa irreversible al món després de la cataracta i , concretament , la segona causa més freqüent entre els majors de 40 anys en països occidentals. A Espanya les dades mostren que un 2% de la població major de 45 anys presenta la malaltia, observant-se un increment anual de l'1% a partir dels 65 anys, el qual podria arribar a ser del 10% si es tenen antecedents familiars. El glaucoma d'angle obert és la forma clínica més habitual d'aquesta patologia en el nostre medi . Es va estimar que per a l'any 2010 haurien més de 44 milions de persones amb glaucoma d'angle obert al món, essent Europa la regió més afectada amb un 23,9 % del total d'afectats.

Hi ha controvèrsia sobre la necessitat de realitzar un cribratge de glaucoma d'angle obert en adults asimptomàtics. L'escassa disponibilitat d'estudis de qualitat que indiquin el seu impacte en la reducció del risc de pèrdua total de la visió o millora de la qualitat de vida dels afectats, en dificulten l'acceptació. No obstant això, hi ha un ampli debat sobre la necessitat de realitzar-lo en poblacions específiques en risc de desenvolupar-lo (majors de 40 anys, raça negra, antecedents familiars).

El diagnòstic es basa principalment en la determinació de la PIO, l'avaluació de l'estructura anatòmica de l'angle anterior de l'ull, l'avaluació de la papil·la òptica i la capa de fibres i l'avaluació del camp visual  Per tal de realitzar la valoració de cada un d'aquests aspectes, hi ha gran varietat de tècniques disponibles que es diferencien en la precisió, dificultat de realització i/o costos.

L'alteració de la funció visual és el principal aspecte que influeix en la qualitat de vida dels pacients amb glaucoma d'angle obert. La ceguesa canvia de forma dràstica l'entorn personal, social i laboral dels individus afectats. Així doncs, la prevenció de l'alteració o pèrdua definitiva de la visió és el principal objectiu del tractament.

Actualment, es compta amb diferents estratègies terapèutiques per a l'abordatge del glaucoma d'angle obert (tractaments farmacològics, quirúrgics o amb làser) . No obstant això, l'evidència disponible que n'avalua l'efectivitat i seguretat és diversa, freqüentment realitzada en un nombre reduït de subjectes, amb curts períodes de seguiment i utilitzant variables poc robustes o subrogades (p. ex. reducció de la PIO), fet que dificulta la valoració de l'impacte clínic final en els pacients (p. ex. preservació de la visió).

Objectius

Aquesta guia pretén servir com a instrument per disminuir la incertesa i la variabilitat en la detecció, tractament i control de les persones amb glaucoma crònic d'angle obert.

Els seus objectius són:

 • Identificar al més aviat possible els pacient adults amb glaucoma d'angle obert o les persones amb factors de risc de desenvolupar-lo.
 • Facilitar la presa de decisions pel que fa al tractament (farmacològic, amb làser o quirúrgic) dels pacients amb glaucoma d'angle obert. 
 • Establir el procés de control evolutiu dels pacients amb glaucoma d'angle obert.
 • Proporcionar informació útil a pacients i cuidadors i facilitar la presa de decisions compartides que els permeti conèixer les intervencions avalades científicament i implicar-los de manera activa en el procés d'atenció de la seva malaltia.

Metodologia

La metodologia emprada per desenvolupar aquesta guia de pràctica clínica ha seguit directrius estandarditzades i rigoroses, prenent com a referència el Manual metodològic per a l'elaboració de guies de pràctica clínica del Sistema Nacional de Salut (manual 2007). De forma general, els passos a seguir són:

 1. Definició de l'abast i objectius.
 2. Constitució del grup de treball.
 3. Formulació de les preguntes clíniques.
 4. Cerques bibliogràfiques.
 5. Avaluació de la qualitat dels estudis i resum de l'evidència.
 6. Formulació de recomanacions.
 7. Revisió externa. 
 8. Edició de la guia.


L'avaluació de la qualitat de l'evidència i la gradació de la força de les recomanacions es realitza seguint les directrius del grup internacional de treball GRADE.

PDF material metodològic

Edició en castellà.
Aquest document descriu les etapes i procediments utilitzats per elaborar aquesta guia. En aquest cas, s'ha optat per utilitzar el sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) per sintetitzar i avaluar l'evidència a cada pregunta clínica, així como per formular les recomanacions.

Informació relacionada

Publicacions

Susana Duch, coautora de la Guia de pràctica clínica sobre el glaucoma d'angle obert, va participar com a co-chair i ponent en la sessió sobre "Filtration Surgery: Long Term Data and Novelties” en el marc de l'European Society of Ophthalmology (SOE), realitzat a Barcelona entre el 10-13 de juny de 2017.

Ponència: “Initial surgery for POAG: trabeculectomy”

Informació sobre el SOE 2017.

Informació relacionada

Equip de recerca

L'equip de treball està format per professionals d'atenció primària (medicina i infermeria), atenció especialitzada (oftalmologia, geriatria, medicina interna, anestesiologia, optometria i infermeria) i especialistes en metodologia pertanyents al Centre Cochrane Iberoamericà. El projecte està coordinat per investigadors del Centre Cochrane Iberoamericà i l'AQuAS.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb:

Maria-Dolors Estrada (coordinadora): destrada@gencat.cat

 

Data d'actualització:  13.06.2018