• Imprimeix

Dades econòmiques

L'AQuAS actualment no té béns immobles de domini públic ni béns mobles amb un valor especial.

L'AQuAS actualment no atorga subvencions ni ajuts.

Pressupost anual

La informació vinculada inclou els pressupostos d’ingressos i despeses, així com la informació relativa a l’elaboració d’aquest pressupost: Memòria de programa, Annex de Personal i els Estats Financers corresponents.

 

En el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.


Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

Data d'actualització:  03.11.2015