• Imprimeix

Avaluació externa de l'atenció a la salut sexual i reproductiva a Catalunya

En el marc del Pla de Salut 2016-2020 es contempla actualitzar i reordenar la cartera de serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR). D'altra banda, es preveu detectar millores i ajudar a avançar cap a una atenció més coordinada i integrada en aquest àmbit.

Des de l'AQuAS s’ha iniciat l'avaluació externa de l'ASSIR a Catalunya.

Aquest projecte s'inicia el març de 2017 i la data prevista d'acabament és desembre de 2018.

Objectius

Aquest projecte inclou cinc objectius específics:

  1. Descriure l'estructura i funcionament dels models organitzatius ASSIR a Catalunya.
  2. Descriure les funcions i significat de les ASSIR des del punt de vista dels professionals implicats en aquests models organitzatius.
  3. Descriure les millors pràctiques assistencials i en gestió entorn a les ASSIR.
  4. Descriure els aspectes de millora i les necessitats expressades pels professionals per millorar i ajudar a la presa de decisors a diferents nivells.
  5. Proposar un marc conceptual i indicadors de procés i resultat per tal d'avaluar la qualitat assistencial dels models organitzatius ASSIR i incorporar-ho als contractes programa amb els proveïdors. 

Metodologia

El projecte es planteja en tres fases i inclourà mètodes mixtos amb tècniques quantitatives i qualitatives.

Fase 1. Es realitzaran entrevistes amb els referents ASSIR i responsables dels àmbits planificació i avaluació de les set regions sanitàries, de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’àmbit de Salut Maternoinfantil de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCat). Es recollirà informació a partir de qüestionaris estructurats, revisant les fonts d’informació disponibles i memòries d’activitat. S’analitzaran dades del registre central d’assegurats, conjunt mínim bàsic de dades a l’alta hospitalària (CMBD-AH), conjunt mínim bàsic de dades d’atenció primària (CMBD-AP), així com les dades dels principals proveïdors de salut. Es recollirà informació sobre les principals activitats assistencials que es realitzen en aquests models, on es realitzen i qui les realitza (perfils professionals).

Fase 2. S’enviaran qüestionaris semiestructurats a cada model organitzatiu ASSIR a Catalunya (referents ASSIR) i es realitzaran grups focals presencials i online utilitzant una plataforma virtual que permetrà la discussió grupal multidisciplinària asíncrona i recollir la veu dels professionals implicats (100 professionals aproximadament). Aquesta fase permetrà recollir el posicionament de diferents actors en aquests models i generar coneixement de les necessitats. S’identificaran i descriuran millors pràctiques assistencials vinculats a l’activitat pròpia de les ASSIR així com la consulta de webs dels diferents proveïdors i models, circuits, plans funcionals i protocols i guies de bona praxi assistencial disponibles.

Fase 3. Es farà una proposta de marc conceptual per a l’avaluació de la qualitat assistencial dels models organitzatius ASSIR i d’indicadors de procés i resultat per monitorar i comparar el rendiment dels models ASSIR i incorporar-ho en la contractació de les asseguradores públiques amb proveïdors i poder incentivar la millora de la qualitat assistencial.

Equip de treball

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)
- Vicky Serra-Sutton (investigadora principal. Persona de contacte: vserra@gencat.cat)
- Joan MV Pons (responsable projecte)
- Montse Moharra (investigadora, Oficina estratègica, internacional i de comunicació)

Projecte realitzat en col·laboració amb:
- Carme Lacasa (Planificació operativa i projectes, Servei Català de la Salut)
- Ramón Escuriet (Direcció General de Planificació en Salut, Departament de Salut)

Referents ASSIR i/o Planificació i Avaluació de les regions sanitàries (RS):
- Griselda Esquerra, Lourdes Magrí, Felip Benavent (RS Alt Pirineu Aran)
- Carme Beni, Antònia Castillo, Sofia Ferré (RS Barcelona)
- Roser Martínez (RS Catalunya Central)
- Xabier Ansà, Jesús Vizcaino (RS Camp de Tarragona)
- Ramón Piñol, Marta Berberide (RS Lleida)
- Jordi Llorens (RS Terres de l’Ebre)
- Cristina Martínez, Miriam Burballa (ASSIR Catalunya, Institut Català de la Salut)
- Rosa Fernández (Salut Maternoinfantil, Agència de Salut Pública de Catalunya)

Cal mencionar la col·laboració en el projecte d'avaluació als membres de les dues comissions vinculades al Pla Estratègic d'Ordenació de l'ASSIR a Catalunya:
- Comissió de seguiment del Pla Estratègic d'Ordenació de l'ASSIR: Pilar Magrinyà, Cristina Nadal, Anna Mompart, Lydia Padró, Ramón Escuriet i Carme Lacasa
- Comissió tècnica del Pla Estratègic d'Ordenació de l'ASSIR: Carme Beni, Antonia Castillo, Roser Martínez, Sofia Ferrer, Meia Faixedas, Rosa Fernàndez, Cristina Martínez, Ramón Escuriet, Carme Lacasa

 

Nota: Es preveu la col·laboració de professionals referents vinculats a cada model organitzatiu ASSIR de Catalunya, així com altres actors clau que faran de revisors externs dels diferents productes que se'n derivin.

 

Equip de treball

Finançament

AQuAS rep aquest encàrrec de la Subdirecció General de Cartera de Serveis i Mapa Sanitaris de la Direcció General de Planificació del Departament de Salut i de la Planificació Operativa i Projectes del Servei Català de la Salut.

Data d'actualització:  23.05.2018