• Imprimeix

Clopidogrel associat a àcid acetilsalicílic en prevenció d'esdeveniments aterotrombòtics i tromboembòlics en pacients amb fibril·lació auricular

Informe i dictamen del Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària.

Tenint en compte l'evidència disponible i les noves recomanacions en el maneig de pacients amb fibril·lació auricular, clopidogrel+AAS podria tenir un lloc en terapèutica en els pacients que, malgrat estar indicada l'anticoagulació, rebutgin o no sigui possible el tractament amb cap dels anticoagulants orals disponibles (AVK o dabigatran/rivaroxaban).

Existeixen alternatives terapèutiques més adequades

Punts clau

  • Clopidogrel associat a àcid acetilsalicílic (AAS) es va relacionar amb una major disminució dels esdeveniments vasculars greus que AAS en monoteràpia en pacients amb fibril·lació auricular i com a mínim un factor de risc cardiovascular no candidats a teràpia amb antagonistes de la vitamina K.
  • Aquesta disminució va ser deguda principalment a una reducció de la incidència d’ictus en els pacients que van rebre clopidogrel. 
  • L'administració conjunta de clopidogrel i AAS es va associar a un increment estadísticament significatiu en les hemorràgies (majors i menors), essent les més freqüents les gastrointestinals. 
  • La majoria dels pacients estudiats presentaven un risc d'esdeveniments aterotrombòtics moderat-baix i l'anàlisi per subgrups va mostrar que el major benefici es donava en els pacients més joves (65-74 anys).  
  • La combinació AAS+clopidogrel aporta beneficis enfront de l'antiagregació amb AAS en pacients amb risc moderat d’esdeveniments aterotrombòtics i tromboembòlics que no puguin o no desitgin rebre anticoagulació. 
  • Actualment dabigatran i rivaroxaban podrien ser també una alternativa en pacients amb fibril·lació auricular que no siguin candidats a tractament amb antagonistes de la vitamina K. No hi ha comparacions directes entre clopidogrel+AAS i dabigatran o rivaroxaban.

 

Data d'actualització:  31.01.2013