• Imprimeix

Efectivitat i cost-efectivitat dels implants coclears bilaterals en nens i adults

Informe de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS.

L'implant coclear (IC) és un dispositiu electrònic que permet l'estimulació de les fibres nervioses auditives després de la seva implantació quirúrgica. Per tant, un requisit imprescindible per inserir un IC és que els individus tinguin íntegre, des d'un punt de vista funcional, el nervi coclear i les vies auditives. Aquest implant quirúrgic terapèutic de tipus auditiu està regulat per la Directiva 90/385/CEE europea, adaptada a la legislació espanyola mitjançant el Reial decret 414/962 i les seves modificacions posteriors. En el context de regulació en el Sistema Nacional de Salut (SNS), per la Subdirecció General de Cartera Bàsica de Serveis de l'SNS i Fons de Cohesió del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, s'encarrega a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) la realització d'un informe breu amb l'objectiu de conèixer si està prou avalada la utilitat (efectivitat clínica) i el cost-efectivitat dels ICB (implants coclears bilaterals) enfront dels ICU (implants coclears unilaterals ), per tal d'establir els criteris d'ús adequat a l'hora d'implementar un protocol d'actuació dels IC com a part de les prestacions de l'SNS.

 

Baixar-se informe complet PDF

Edició en castellà.

Mètode

S'ha portat a terme una revisió de l'evidència científica que ha comprès les etapes següents: 1) cerca de literatura publicada en els últims cinc anys (fins a maig de 2014) en diferents bases de dades i cercadors d'Internet, 2) selecció de literatura rellevant, 3) anàlisi de la qualitat metodològica segons la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) per revisions sistemàtiques (RS) per part d'un únic revisor, 3) síntesi de la evidència de tipus qualitatiu, i 4) redacció de conclusions generals per a la pràctica i investigació.

Resultats

Quant a l'efectivitat clínica comparada, des de la publicació de l'informe d'avaluació dels IC (2010) més recent elaborat per AQuAS en el marc de col·laboració previst en el Pla de Qualitat per a l'SNS, s'han publicat 10 RS que analitzen l'efectivitat clínica dels IC, comparant l'IC bilateral (ICB) amb l'IC unilateral (ICU), tant en nens com en adults o considerant les dues poblacions amb pèrdua sensorineural de l'audició de greu a profunda.

Pel que fa a estudis cost-efectivitat, s'han identificat 4 noves RS d'avaluacions econòmiques dels IC, comparant l'ICB amb l'ICU. En dues revisions, la població analitzada era exclusivament adulta i en les altres dues es valoraven tant nens com adults. Addicionalment, s'ha considerat un manuscrit de Deu & Summerfield que realitza una revisió crítica de la literatura sobre les anàlisis cost-utilitat (CU) de l'ICB en nens i adults i un estudi primari recentment publicat sobre l'anàlisi CU dels ICB en adults (Chen 2014).

Conclusions

S'han publicat 10 RS d'alta qualitat sobre l'efectivitat clínica de l'ICB enfront de l'ICU que aborden tant la població pediàtrica com adulta. Els estudis primaris de les RS tenen una qualitat entre baixa i moderada i són molt heterogenis tant intra-estudi com entre-estudis, el que no ha permès una combinació mitjançant metanàlisi. Tot i les limitacions dels estudis primaris, hi ha prou consistència en els beneficis (efectivitat clínica) que ofereix l'ICB enfront de l'ICU, com són una millor percepció de la parla en ambients sorollosos i identificació de la font sonora, per exemple. Això s'observa en els nens i en els adults (postlinguals). No hi ha dades suficients per posicionament en els adults prelinguals. Encara que sembla que les complicacions després de la inserció de l'IC no són habituals, s'han de mantenir totes les mesures de seguretat perquè segueixi essent així. El cost addicional per 1 AVAQ (o ràtio C-U incremental) per a l'IC2 varia considerablement entre els estudis. Una de les principals raons per les diferències trobades és el guany assumit en AVAC que, tot i estar presents, són menors en la majoria d'estudis, ja que la gran millora és la que aporta l'IC1. Reduccions de cost a causa de la implantació simultània i el descompte en l'IC2 podrien conduir a una ràtio C-U (cost-utilitat) incremental més favorable i una probabilitat C-E (cost-efectivitat) més alta. En els annexos 1 i 2 de l'informe es descriuen els criteris d'indicació dels IC en nens i adults, respectivament.

Data d'actualització:  07.11.2018