• Imprimeix

La fractura de coll femoral: avaluació del procés d'atenció hospitalari

Informe de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS.

La fractura de coll femoral en gent gran comporta un increment de la morbiditat, la mortalitat, el deteriorament funcional i la despesa sanitària, i augmenta el grau de dependència i d'institucionalització d'aquests pacients a l'any següent a la fractura. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el 1990 es van produir 1,7 milions de fractures de fèmur al món, i la previsió per a l'any 2050 és de 6 milions de fractures. La incidència en persones majors de 65 anys se situa entorn als 4-6 casos per 1.000 habitants/any, tant a Europa com a Espanya; Catalunya és una de les comunitats autònomes amb una incidència més elevada.

 

Baixeu-vos informe complet PDF

Edició en castellà.

Objectius

El propòsit d'aquest informe és presentar l'avaluació del procés d'atenció de la fractura de coll femoral en el context de Catalunya. Com a objectius específics: 1) Descriure i analitzar el temps transcorregut entre l'ingrés hospitalari fins a la intervenció i la durada de l'estada hospitalària en els pacients ingressats per una fractura de coll femoral; 2) Avaluar l'atenció que han rebut els pacients hospitalitzats per fractura de coll femoral al llarg de l'any anterior a la fractura, durant l'ingrés hospitalari i al llarg de l'any posterior; 3) Estimar la mortalitat hospitalària dels pacients ingressats per fractura de coll femoral i analitzar els factors associats a la mortalitat; i 4) Estimar l'impacte econòmic que té la fractura de coll femoral.

Mètode

La població d'estudi van ser les persones més grans de 60 anys que van patir una fractura de coll femoral (CIM-9-MC: 820.xx) ingressades (admissió urgent) a hospitals d'aguts del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). L'estudi abasta el període 2009-2014. Les fonts d'informació consultades van ser el registre d'artroplàsties de Catalunya (RACat), el conjunt mínim bàsic de dades a l'alta hospitalària (CMBDH), els registres d'Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, de Salut mental i d'Urgències, el registre central d'assegurats (RCA), el registre d'activitat de farmàcia i el registre de facturació del CatSalut.

Per als pacients de 60 anys o més hospitalitzats per artroplàstia primària de maluc amb diagnòstic previ de fractura entre 2009-2011 (n=5.923) es van calcular els dies transcorreguts entre la data d'ingrés i la data de cirurgia. Es va calcular també la durada de l'estada hospitalària (dies transcorreguts des de la data d'ingrés fins a l'alta hospitalària) i la mort a l'alta. Per avaluar l'atenció rebuda, es van considerar els pacients de 65 anys o més que havien patit fractura durant l'any 2013 a Catalunya (ingressos SISCAT) (n = 8.847) i es van calcular indicadors relatius a l'any anterior a la fractura (atenció primària, consum de fàrmacs), a l'ingrés hospitalari i a l'any següent (estada hospitalària, mortalitat a l'alta, als 30 dies, als 6 mesos i a l'any). Els mateixos indicadors es van aplicar a un grup de pacients de la mateixa grandària i estructura d'edat i sexe, però sense episodi de fractura. L'estimació de la mortalitat hospitalària es va realitzar mitjançant el mètode actuarial i la regressió de Cox. Com a variables d'ajust es van utilitzar la morbiditat (índex de Charlson), el tipus de fractura i les variables clíniques. Es va analitzar el consum de recursos sanitaris durant l'any anterior i posterior a la fractura de coll femoral. Es va utilitzar el paquet estadístic STATA v13 per a Windows.

Resultats

El 75% dels pacients intervinguts per artroplàstia de maluc després de patir una fractura de coll femoral van ser operats abans dels 5 dies (temps mitjà d'espera: 3 dies; rang interquartílic: 4 dies). Independentment del sexe, l'edat i comorbiditats, una major espera no es va associar amb una menor supervivència a l'alta hospitalària. L'estada mitjana va ser d'11 dies, amb un rang interquartílic de 6 dies. El percentatge de població amb patologies cròniques de màxima complexitat va ser el doble en el grup amb fractura respecte al grup sense fractura (20% enfront de 10%). Les persones hospitalitzades per fractura de coll femoral van presentar gairebé un 5% de probabilitat de mortalitat a l'alta, un 7% als 30 dies, un 18% als 6 mesos i un 24,5% a l'any. La derivació a un centre sociosanitari va ser l'indicador que va presentar més variabilitat entre centres. Es va observar que la supervivència posterior a la fractura de fèmur de la població anciana disminuïa a mesura que augmentava l'edat. La població amb edats compreses entre els 65 i els 80 anys van presentar una supervivència als dos anys del 80% aproximadament, mentre que en la població major de 80 anys la supervivència va ser del 60% (80-89 anys) i del 40% (≥90 anys). La despesa mitjana per pacient en els 12 mesos posteriors a la fractura va ser de 10.797 € enfront de 4.076 € en els 12 mesos previs. Es va observar que el 62% de despesa corresponia als ingressos hospitalaris i el 31% a l'ús de recursos sociosanitaris.

Conclusions

La fractura de coll femoral suposa un greu problema de salut en la població de gent gran de Catalunya. El temps mitjà d'espera entre l'ingrés i la intervenció va ser de 3 dies i l'estada mitjana d'11 dies. Els pacients ingressats per fractura de coll femoral van presentar un percentatge elevat de complexitat. La mortalitat a l'alta va ser del 5% i a l'any, del 24,5%. La despesa mitjana per pacient durant els 12 mesos posteriors a la fractura va ser de 10.797 €, el 80% d'aquest consum es va realitzar en els 6 primers mesos. Millores en l'abordatge en la prevenció primària de la malaltia, així com en l'abordatge multidisciplinari en la seva prevenció secundària encaminades a disminuir la morbiditat en aquesta població, poden tenir un important impacte en termes de costos sanitaris i socials del procés.

Data d'actualització:  03.07.2018