• Imprimeix

Guia de pràctica clínica sobre la seguretat del pacient quirúrgic

Autoria: Grup de Treball de la Guia de pràctica clínica per a la seguretat del pacient quirúrgic. Coordinat pel Centro Cochrane Iberoamericano.

Abast de la guia
Aquesta Guia recull recomanacions sobre intervencions per evitar complicacions i esdeveniments adversos en pacients sotmesos a cirurgia. Per a la definició de cirurgia, aquesta Guia ha seguit criteris internacionalment acceptats, entenent-la com una intervenció desenvolupada en una sala d'operacions que implica la incisió, excisió, manipulació o sutura de teixit, i que generalment requereix algun tipus d'anestèsia (local, locoregional, sedació i/o general) i analgèsia per al maneig del dolor derivat de la intervenció.

La població diana d'aquesta Guia comprèn qualsevol persona adulta que vagi a ser sotmesa a una intervenció quirúrgica, excloent-ne processos quirúrgics d'urgències. Les recomanacions incloses en la Guia comprenen les situacions clíniques més comunes.

Aquesta Guia aborda qüestions relacionades amb intervencions per reduir, en tot el procés perioperatori, la morbiditat-mortalitat associada a molts procediments quirúrgics, o estratègies dirigides a millorar la seguretat quirúrgica i reduir els esdeveniments adversos evitables.

No s'hi han formulat recomanacions sobre l'organització dels serveis sanitaris i d'equips, dirigint les recomanacions a aspectes de caràcter clínic en el procés perioperatori.

Document adreçat a: professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat en una sala d'operacions, principalment cirurgians, anestesiòlegs i personal d'infermeria, tots ells implicats en el procés de la cura perioperatòria dels pacients sotmesos a cirurgia.

 


Aquesta guia ha estat finançada mitjançant el conveni subscrit per l'Institut de Salut Carles III, organisme autònom del Ministeri de Ciència i Innovació, i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en el marc de col·laboració previst en el Pla de Qualitat per al Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

 

Objectius

  • Emetre recomanacions basades en els resultats de la literatura científica per fomentar l'ús d'intervencions i estratègies per reduir les complicacions en cirurgia.
  • Oferir unes recomanacions que permetin millorar o prevenir els esdeveniments adversos en la cirurgia i millorar la cultura de la seguretat quirúrgica, abordant aspectes molt comuns en el procés perioperatori, i principalment adreçats a la prevenció de complicacions. .

Versió ràpida

Edició en anglès

Data d'actualització:  04.10.2010