• Imprimeix

Linagliptina/metformina en el tractament de la diabetis mellitus tipus 2

Informe i dictamen del Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària.

Tenint en compte que l'associació linagliptina/metforminano ha demostrat una superioritat en termes d'eficàcia clínica, les incerteses existents sobre la seva seguretat tant a curt com a llarg termini, i que el seu cost és molt superior a altres alternatives, l'associació a dosis fixes linagliptina/metformina es pot considerar com una altra opció per a la individualització del tractament antidiabètic però, malgrat els possibles avantatges posològics, no suposa un avanç terapèutic en el tractament de la diabetis mellitus tipus 2.

Existeixen alternatives terapèutiques més adequades

Punts clau

  • L'associació a dosis fixes de linagliptina amb metformina ha estat autoritzada per al tractament de la diabetis mellitus tipus 2 en pacients que no aconsegueixen un control glucèmic adequat en monoteràpia amb metformina a dosi màxima, o que ja estan en tractament amb ambdós fàrmacs administrats per separat, així com en teràpia triple en combinació amb una sulfonilurea o amb insulina.
  • No es disposa de dades sobre l'eficàcia de linagliptina en la reducció de les complicacions micro i macrovasculars associades a la diabetis mellitus tipus 2, atès que la seva eficàcia només s'ha valorat en termes de reducció de l'HbA1c. Els assajos disponibles s'han fet utilitzant linagliptina i metformina per separat (no la combinació a dosis fixes) i han mostrat una eficàcia modestament superior a placebo+metformina. En l'únic assaig enfront d'un altre antidiabètic, el tractament de linagliptina + metformina va resultar no inferior al tractament amb glimepirida + metformina.
  • L'associació de linagliptina i metformina presenta un perfil de seguretat similar al dels seus components per separat, una menor incidència d'hipoglucèmies i una disminució de pes en comparació amb glimepirida+metformina. El perfil de seguretat de linagliptina no està suficientment establert, i el seu ús s'ha associat a risc de pancreatitis.
  • Linagliptina en monoteràpia no requereix ajust de dosi en cas d’insuficiència renal moderada o greu. Malgrat això, aquest possible benefici no és tal quan s'utilitza associat a dosis fixes amb metformina, ja que en la pràctica clínica habitual la metformina està contraindicada quan l'aclariment de creatinina és <30 ml/min.
  • L'associació a dosis fixes linagliptina/metformina presenta com a avantatge potencial la comoditat en la posologia, encara que amb un cost superior a altres alternatives de primera elecció.

 

Data d'actualització:  30.05.2014