• Imprimeix

Prescripció potencialment inadequada en dos centres sociosanitaris segons els criteris START-STOPP

Informe de la Xarxa Espanyola d'Agències d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions de l'SNS.

La polimedicació en població geriàtrica és habitual i s'associa a un increment del risc d'aparició de problemes relacionats amb els fàrmacs, que poden comprometre la seguretat del pacient, principalment a causa de les reaccions adverses medicamentoses (RAM). La prevalença de la polimedicació en majors de 65 anys a Espanya arriba fins al 40,8%.

Les causes principals de les RAM són la prescripció inadequada (PI) de fàrmacs i el monitoratge insuficient de tractaments prescrits. Actualment hi ha diverses eines validades per avaluar l'adequació de la prescripció en gent gran polimedicada, entre les quals destaquen els criteris de Beers, la IPIT (Improved Prescribing in the Elderly Tool), i els criteris STOPP-START (Screening Tool of Older Person 's Potentially inappropriate Prescriptions / Screening Tool to Alert doctors to de Right, ie appropriate, indicated Treatment). La polimedicació i la PI de medicaments en pacients amb edat avançada incrementen el risc de RAM i són causa d'ingressos hospitalaris evitables, els quals ocasionen un increment dels costos per al Sistema Nacional de Salut. En els últims anys, a Espanya, s'han publicat diversos estudis utilitzant els criteris STOPP/START per avaluar l'adequació de la prescripció en pacients d'atenció primària, ingressats en centres d'atenció intermèdia o sociosanitaris i/o institucionalitzats en residències geriàtriques.

Baixeu-vos informe PDF

Edició en castellà.

Objectiu

Determinar la prevalença de prescripció potencialment inadequada (PPI) i valorar la utilitat dels criteris STOPP/START en pacients d'edat avançada polimedicats ingressats en unitats de mitjana estada en dos centres sociosanitaris de Catalunya.

Metodologia

Es va realitzar un estudi observacional prospectiu en pacients de més de 65 anys polimedicats (>5 fàrmacs) de forma crònica (per un període igual o superior a sis mesos). Van ser 331 pacients ingressats en dos centres sociosanitaris catalans. En l'anàlisi es van incloure variables relacionades amb les característiques demogràfiques i clíniques del pacient, del tractament farmacològic i variables relatives al farmacèutic i/o metge responsable del pacient. Les dades es van extreure de la història clínica i el pla terapèutic del pacient. Les farmacèutiques dels centres van revisar el pla terapèutic segons els criteris STOPP/STAR i van fer la recollida de dades. Els criteris van ser validats posteriorment pels metges. Aquesta validació es va realitzar en els quatre dies posteriors a l'ingrés. Es van realitzar els estadístics descriptius i es van identificar els possibles factors associats a una PPI. Així mateix es va analitzar la concordança entre el nombre de PPI segons criteris STOPP/START i el judici clínic dels professionals, mitjançant el coeficient de correlació interclasse i el seu interval de confiança del 95%.

Resultats

Finalment en l'estudi es van incloure 284 pacients. La mitjana d'edat va ser de 81,9 anys, essent el 65% dones. La majoria dels pacients vivien en família i van ser derivats als centres sociosanitaris procedents de l'hospital. Eren pacients amb elevada comorbiditat (98%) i amb deteriorament cognitiu (54,0%) o demència (37,0%). El 47,5% dels pacients probablement patia depressió i més del 40% tenia dependència greu o total. La prescripció mitjana per pacient va ser d'11,8 medicaments amb un rang entre 9,2 i 14. Els grups de fàrmacs més freqüents van ser els antiulcerosos (90,1% pacients), agents antitrombòtics (un 87,3%) i altres analgèsics i antipirètics (79,9%).

Es van detectar 567 PPI. D'aquestes, 226 corresponen als criteris STOPP i 341 als criteris START. El 81,3% dels pacients van tenir almenys 1 PP1. Les PPI més freqüents associades als criteris STOPP estaven relacionades amb fàrmacs del sistema cardiovascular i psicofàrmacs (els més freqüents: benzodiazepines i neurolèptics). Les PPI associades als criteris START van correspondre a patologies dels sistemes cardiovascular, endocrí i musculoesquelètic. De totes les PPI detectades, el 30,1% dels criteris STOPP i el 19,4% dels criteris START van ser acceptats pels metges.

Conclusió

En una població ingressada en centres d'estada mitjana, marcadament envellida i fràgil, el 81% dels pacients presenten almenys una PPI segons criteris STOPP-START. L'acceptació de les PPI per part dels clínics va ser baixa, no obstant això l'ús dels criteris revisats recentment poden modificar els resultats d'aquest estudi. Així mateix, la implicació més directa dels farmacèutics en els equips assistencials podria afavorir l'ús d'aquests instruments.

Data d'actualització:  01.12.2017