L'objectiu de les tasques d'avaluació d'aquesta línia estratègica és contribuir a la millora de la qualitat de l'atenció sanitària mitjançant l'avaluació de l'estructura, dels processos i dels resultats de les intervencions en salut, analitzant-ne la variabilitat en col·laboració amb l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, identificant les millors pràctiques en l'àmbit clínic, treballant estretament amb els professionals del sistema de salut, i fomentant la pràctica clínica òptima i l'ús eficient dels recursos.

Els atles de variacions i de qualitat del SISCAT (sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya) volen donar resposta a aquest objectiu mitjançant dos tipus de productes i activitats:

1. Variabilitat de la pràctica clínica
Es pretén analitzar les variacions en la pràctica clínica mitjançant l'anàlisi d'àrees petites (ecològica) dels procediments/pràctiques o morbiditats d'interès i fer anàlisi de les interrelacions entre malalties/condicions, utilització, demanda, disponibilitat de recursos i estils de pràctica clínica. Aquesta anàlisi també es durà a terme mitjançant estudis de variabilitat a partir d'anàlisi de dades individuals. Es tracta d'una anàlisi generalment de caràcter descriptiu de la variabilitat i que també pot permetre generar hipòtesis per a estudis posteriors.

2. Qualitat en la provisió de serveis assistencials
En aquest cas es tracta de portar a terme l'avaluació dels resultats en els elements (indicadors) de l'estructura i del procés que afavoreixen una major efectivitat de les intervencions sanitàries, siguin del tipus que siguin, incorporant també la perspectiva o experiència dels malalts. Especial menció mereix l'avaluació de nous models assistencials o de provisió de serveis en l'àmbit de l'atenció a la cronicitat mitjançant el desenvolupament d'indicadors de qualitat assistencial. 

Els resultats d'aquestes avaluacions es plasmen en forma d'atles de variacions i de qualitat del SISCAT. Aquests atles estan disponibles com a publicacions i en format dinàmic (digital) en una plataforma web que permet interactuar amb les dades i els resultats. A través d'aquesta plataforma interactiva es poden visualitzar les dades de cada unitat d'anàlisi, com un territori per exemple, i establir filtres que facilitin la comparació entre les unitats o àrees avaluades.

Dins de la informació específica de cada atles es troben els enllaços als atles digitals quan aquests estiguin disponibles.

 

Atles de variacions

Atles de variacions de la pràctica clínica del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Atles de qualitat

Atles de qualitat de l'atenció del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).