• Imprimeix

La Comissió

Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

La Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica és un ens creat el 2013 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i adscrit a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La seva missió i funcions són:

  • Establir criteris homogenis sobre els drets d'informació concernents la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, en els àmbits següents:
    • La custòdia, la conservació, l’esporgada i la destrucció de la documentació clínica.
    • L’accés a les dades personals en matèria de salut i l’intercanvi de les dites dades, de conformitat amb el que estableix la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
    • Els procediments i els mètodes de translació de la informació de les històries clíniques del suport original a un altre suport, tant si és digital com d’una altra naturalesa, i també la seva interoperabilitat.
    • Totes les altres funcions d’assessorament que en relació amb la gestió de la documentació clínica li encomani el departament competent en matèria de salut.
  • Editar un protocol de referència per als centres i per al personal professional sanitari per tal de facilitar l’aplicació dels criteris que elabori d’acord amb l’apartat anterior.


Per al desenvolupament de les seves funcions, la Comissió Tècnica compta amb el suport de l'AQuAS.

Presidència: Maria Rovira Barberà

Vicepresidència: Patricia Lloveras Pujol

Secretaria: Núria Costa Vilar

Secretaria grups de treball: Maria-Dolors Estrada Sabadell


VOCALS

En qualitat de director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya:
Sr. Toni Dedeu Baraldés

En qualitat de directora general d'Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut:
Sra. Cristina Iniesta Blanco
Delega en la Sra. Aurora Jover Avalos

En qualitat de cap de l'Assessoria Jurídica del Departament de Salut:
Sra. Maria Josep Borràs Pascual
Delega en la Sra. Maria Jose Campo Salas

En qualitat de responsable de l'Arxiu i Documentació Administrativa del Departament de Salut:
Sra. Patricia Lloveras Pujol

En qualitat de responsable de l'Arxiu i Documentació Administrativa del Servei Català de la Salut:
Sr. Joan Antoni Jiménez Castillo

En representació de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades:
Titular: Sra. Cristina Dietrich Plaza
Suplent: Sr. Santiago Farré Tous

En representació del Servei Català de la Salut:
Titular. Sra. Montserrat Bustins Poblet
Suplent: Sra. Maria Teresa Salas Ibáñez

En representació de l'Institut Català de la Salut:
Titular: Sr. Pol Pérez Sust
Suplent: Sra. Anna Hernàndez-Cortès

En representació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya:
Titular: Sr. Joan Maria V. Pons Ràfol
Suplent: Sra. Maria-Dolors Estrada Sabadell

En representació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya:
Titular: Sra. Carmen Cabezas Peña
Suplent: Sra. Mireia Jané Checa

En representació de Consell de Col·legis de Metges de Catalunya:
Titular: Sra. Mercedes Martínez Pérez
Suplent: Sr. Bernat Goula Botey

En representació del Consell de Col·legis d'Infermeres i d'Infermers de Catalunya:
Titular: Sra. Isabel Pera Fàbregas
Suplent: Sr. Antonio Torrejón Herrera

En representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya:
Titular: Sr. Rafael Guayta-Escolies
Suplent: Sra. Maria Pilar Gascón Lecha

En representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya:
Titular: Sr. Artur Conesa González
Suplent: Sr. Josep Maria Casanellas Rosell

En representació de La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials):
Titular: Sra. Anna Riera Domènech
Suplent: Sr. Josep Maria Bosch

En representació de l'Associació Catalana d'Entitats de Salut:
Titular: Sra. Mònica Gallardo González
Suplent: Sra. Doris Barcia Vieites

En representació de la Societat Catalana de Documentació Mèdica de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears:
Titular: Sr. Narcis Macià Guilà
Suplent: Sr. Guillem Paluzie Avila

En representació de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació:
Titular: Sra. Carme Sabater Sánchez
Suplent: Sra. Mercè Laborda Gil

En representació del Comitè de Bioètica de Catalunya:
Titular: Sra. Montserrat Busquets Surribas
Suplent: Sr. Josep Maria Busquets Font

Experts en matèria de gestió de documentació clínica:
Titulars: Sra. Maria Rovira Barberà
Sr. Francesc Garcia Cuyàs
Suplents: Sr. Salvador Pallejà Sedó
Sra.Gemma Gelabert Colomé


EXPERTS

Participants en els grups de treball de la CTMDC:
Sra. Caterina Bartrons Pou
Sra. Josefina Caminal Homar
Sra. Gloria Carmona Parcerisa
Sra. Montserrat Gil Sallén
Sra. Pilar Godina Peris
Sr. Josep Maria Suelves Joanxich

Data d'actualització:  25.05.2015