• Imprimeix

Objectius i aspectes organitzatius

Els objectius del Registre d'artroplàsties de Catalunya (RACat) són: 

  • Descriure les característiques de la població intervinguda, de les intervencions i de les pròtesis utilitzades.
  • Avaluar els resultats de les pròtesis en termes de supervivència.
  • Transmetre de forma periòdica informació sobre els resultats de les intervencions d'artroplàsties als professionals i gestors sanitaris.


La finalitat del RACat és contribuir a la millora de la qualitat assistencial, tot oferint informació sobre els resultats de les intervencions d'artroplàsties.

Els òrgans de direcció del RACat són el Comitè de Direcció i el Comitè Assessor.

El Comitè de Direcció està format per un representant de cada organització (el president de l'SCCOT, el sotsdirector del CatSalut i el director de l'AQuAS) i la seva funció és vetllar pel bon ús de les dades del RACat i els resultats que se n'obtinguin, seguint les normes o codis de Bones Pràctiques Científiques vigents.

El Comitè Assessor està format per vuit representants de l'SCCOT, cinc representants del CatSalut i tres representants de l'AQuAS, essent les seves funcions supervisar i assessorar durant tot el procés de desenvolupament i anàlisi del RACat.

Per tal de dur a terme el projecte a cada centre, el RACat disposa d'un Grup Tècnic format per un responsable assistencial i un responsable dels sistemes d'informació de l'hospital. Aquests grups tècnics formen el Consell Plenari que és el fòrum de presentació de resultats del RACat i de resolució de problemes plantejats pels centres.

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Data d'actualització:  14.01.2014