• Imprimeix

Sobre l'AQuAS

L'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques i està sotmesa a l'ordenament jurídic privat.

L'AQuAS té la missió de generar coneixement rellevant per contribuir a la millorar de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya. 

La missió de l'AQuAS es concreta en la següent cartera de serveis agrupada en els seus àmbits d'actuació i projectes:

  • Avaluació per avaluar estructures, processos i resultats en àmbits com l'eSalut, les tecnologies sanitàries, la qualitat de l'atenció sanitària, l'impacte social de la recerca i la farmàcia i medicaments mitjançant el PISAM (Programa d'Innovació i Suport a l'Àmbit del Medicament).
     
  • L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya que genera informació, facilita el retiment de comptes i millora la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking.
     
  • Innovació en l'àmbit de la Salut per promoure la innovació en l'àmbit de la salut, ser referents en els processos de compra pública innovadora i fomentar la participació en projectes innovadors per dotar al sistema de salut de solucions més avançades i eficients que les existents en el mercat.